GB/T 26396-2011: Translated English of Chinese Standard (GBT 26396-2011, GB/T26396-2011, GBT26396-2011): Technical Specification for Safety of Soaps and Detergents

Գրքի շապիկի երեսը
https://www.chinesestandard.net, 02 սեպ, 2017 թ. - 8 էջ
This Standard specifies the terms and definitions, product classification, requirements, test methods and inspection rules of soaps and detergents. This Standard applies to soaps and detergents produced, distributed and used within the territory of the PeopleRepublic of China, including detergents for food, food tools and equipment, detergents for personal cleaning and detergents for other purposes.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Foreword
3
Application Scope
4
Terms and Definitions
5
Requirements
6
Test Methods
8

Այլ խմբագրություններ - View all

Հեղինակի մասին (2017)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ