The Ancient Maya

Գրքի շապիկի երեսը
Stanford University Press, 2006 - 931 էջ
This book traces the evolution of Maya civilization through the Pre-Columbian era, a span of some 2,500 years from the origins of complex society within Mesoamerica to the end of the Pre-Columbian world with the Spanish Conquest in the 16th century. The sixth edition presents new archaeological evidence and historical studies and offers the most extensive revisions of this classic work to date. The result is the most thorough and incisive study of the origins and development of ancient Maya civilization ever published.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

VIII
1
IX
4
X
6
XI
7
XII
8
XIII
16
XIV
23
XV
29
XCVI
379
XCVII
390
XCVIII
403
XCIX
413
C
415
CI
417
CII
421
CIII
451

XVI
31
XVII
34
XVIII
41
XIX
53
XX
57
XXII
60
XXIII
71
XXIV
73
XXV
75
XXVI
79
XXVII
80
XXVIII
86
XXIX
91
XXX
93
XXXI
96
XXXII
98
XXXIII
99
XXXV
100
XXXVI
102
XXXVII
116
XXXVIII
118
XXXIX
120
XL
123
XLI
125
XLIII
134
XLIV
145
XLV
147
XLVI
152
XLVII
153
XLIX
157
L
160
LI
164
LII
168
LIII
173
LIV
174
LV
177
LVI
178
LVII
179
LVIII
185
LIX
190
LX
194
LXI
201
LXII
202
LXIII
207
LXIV
214
LXV
219
LXVI
223
LXVIII
225
LXIX
231
LXX
251
LXXII
269
LXXIII
276
LXXIV
278
LXXV
279
LXXVI
284
LXXVII
287
LXXIX
288
LXXX
294
LXXXI
295
LXXXII
299
LXXXIII
301
LXXXIV
310
LXXXV
317
LXXXVI
321
LXXXVII
333
LXXXVIII
342
LXXXIX
351
XC
358
XCI
361
XCII
362
XCIII
369
XCIV
371
XCV
377
CIV
476
CV
495
CVI
499
CVIII
503
CIX
505
CX
513
CXI
520
CXII
525
CXIII
529
CXIV
531
CXV
532
CXVI
554
CXVII
558
CXVIII
570
CXIX
580
CXX
582
CXXI
583
CXXII
585
CXXIII
589
CXXIV
591
CXXV
592
CXXVI
601
CXXVII
603
CXXVIII
604
CXXIX
613
CXXX
618
CXXXI
626
CXXXII
628
CXXXIII
631
CXXXIV
632
CXXXV
635
CXXXVI
636
CXXXVII
637
CXXXVIII
648
CXXXIX
651
CXL
657
CXLI
660
CXLII
661
CXLIII
665
CXLV
666
CXLVI
675
CXLVII
677
CXLVIII
682
CXLIX
690
CL
692
CLI
695
CLII
696
CLIV
703
CLV
708
CLVI
711
CLVII
714
CLVIII
719
CLX
720
CLXI
722
CLXII
726
CLXIII
735
CLXIV
745
CLXV
747
CLXVI
748
CLXVII
755
CLXVIII
757
CLXIX
758
CLXX
762
CLXXI
763
CLXXII
766
CLXXIII
772
CLXXIV
776
CLXXV
779
CLXXVI
785
CLXXVII
811
CLXXVIII
889
CLXXIX
893
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

The Nature of Money
Geoffrey Ingham
Դիտել հնարավոր չէ - 2004
Writing Systems: A Linguistic Approach
Henry Rogers
Դիտել հնարավոր չէ - 2005
All Book Search results »

Հեղինակի մասին (2006)

Robert J. Sharer is Shoemaker Professor of Anthropology at the University of Pennsylvania, and Curator of the American Section at the university's Museum of Archaeology and Anthropology. He is the author of Quirigua: A Classic Maya Center and Its Sculpture and Everyday Life in Maya Civilization, as well as two previous editions of The Ancient Maya. Loa P. Traxler is a Research Scientist in the American Section of the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ