Goodnight, Sweetheart

Գրքի շապիկի երեսը
Berkley Sensation, 2005 - 294 էջ
This follow-up to Sweetheart, Indiana returns to the small town that love calls home. Back in high school, Sydney St. John made a fool of herself over irresistible bad boy, Eric Law. Now they're both back in Sweetheart--and willing to give each other a second chance. Original.

From inside the book

Բովանդակություն

Բաժին 1
29
Բաժին 2
69
Բաժին 3
79
Հեղինակային իրավունք

16 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ