Page images
PDF
EPUB

Kingdom and Denmark, but are mark og det Forenede Kongerige, forwarded by the routes of France, men forsendes over Frankrig, BelBelgium, Holland, or any other gien, Holland, eller andre fremmede foreign country, they must be Lande, skulle de behandles som treated as letters sent in transit to Transit-Breve til eller fra disse and from those countries.

Lande.

ARTICLE XV.

ARTIKEL XV.

The transit rate of postage to be Den Transit-Porto, Danmark vil charged by Denmark upon letters have at beregne sig af Breve, som to or from the United Kingdom, or fra eller til fremmede Lande, enten on letters passing through the gaae til eller fra det Forenede KonUnited Kingdom to and from its gerige eller, igjennem det Forenede colonies and possessions, to and Kongerige, til eller fra dets Colonier from those foreign countries with og Besiddelser, skal, forsaavidt den which the British Government shall Britiske Regjering med hine fremmake arrangements for a mutual mede Lande maatte treffe Overeensreduction of postage, shall be the komst om gjensidig Porto-Nedsætuniform rate of four pence sterling telse, være en eensformig Porto af for every single letter of half an 4Pence Sterl, for et enkelt Brev af en ounce, and so on, when such letters halv Unzes Vægt, og saa fremdeles, shall pass through Denmark. naar disse Breve passere igjennem

Danmark.

ARTICLE XVI.

ARTIKEL XVI.

The Post Office of Denmark en Den Danske Postbestyrelse giver gages to allow the transmission, sit Samkykke til, at de lukkede through the territory of that King- Postsække, som indeholde Corredom, of the closed mails containing spondancen imellem det Britiske the correspondence between the Postcontoir og det Forenede KonBritish Office and the colonies or geriges Colonier eller Besiddelser i the possessions of the United King- Ostindien, saavelsom de Ioniske (Eer dom in the East Indies, and also the og de Britiske Postcontoirer i LeIonian Islands and the British vanten, maae befordres igjennem Offices established in the Levant, det Danske Territorium, dersom den should the British Office deem it Britiske Postbestyrelse skulde finde expedient to forward or receive those det hensigsmæssigt at afsende eller mails through the territory of Den- modtage sine Postsække igjennem mark.

bemeldte Territorium. The British Office shall not pay Den Britiske Postbestyrelse skal any transit postage to Denmark for ikke betale Danmark nogen Transitthe passage of such mails through Porto for Befordringen af disse Postthe Danish territories. Neverthe- sække igjennem det Danske Territoless, all the expenses of such trans- rium, dog skulle alle Omkostninger mission shall be defrayed by the ved Forsendelsen afholdes af den British Office.

Britiske Postbestyrelse.

ARTICLE XVII.

ARTIKEL XVII.

The Post Office of Denmark fur- Den Danske Postbestyrelse forther engages to grant to the Post pligter sig fremdeles til at tilstaae Office of the United Kingdom the den Britiske Postbestyrelse Ret til, transit through the Danish territory, igjennem det Danske Territorium, at in closed mails, of the correspondence sende lukkede Postsække indeholbetween the United Kingdom, the dende Correspondancen imellem det British colonies and possessions, and Forenede Kongerige, de Britiske those foreign countries which shall Colonier og Besiddelser, og de fremmake Conventions with the British mede Lande, som maatte slutte tion of postage, at the rate of eight Regjering om gjensidig Portonedpence sterling for every ounce, net sættelse, alt imod en Afgift af 8 Pence weight, for letters, and at the rate Sterl for hver Unze Netto Vægt for of one penny sterling for every Breve, og af 1 Penny for hver Avis newspaper or printed paper. eller trykt Blad.

IV. Newspapers.

IV. Aviser.

ARTICLE XVIII.

ARTIKEL XVIII.

age of that til det for befordreso?

Newspapers published in the De, i det Forenede Kongerige United Kingdom and duly stamped, udkomne og, med behörigt Stempel addressed to Denmark, when con- forsynede, til Danmark adresserede veyed between the United Kingdom Aviser skulle, naar de befordres and Denmark, direct by packet boat, directe med Paketbaad imellem shall be forwarded by the British det Forenede Kongerige og DanPost Office without charge; and no mark, expederes af det Britiske rate of postage shall be levied upon Postcontoir uden nogen Afgift, og them by the Post Office of Denmark; der skal heller ingen Porto hæves af

dem af det Danske Postcontoir; And, conversely, no charge shall Paa den anden Side skal hverken be made by the Post Office of Den- det Danske eller det Britiske Postmark, nor by the British Post Office, contoir opkræve nogen Afgift af on newspapers published in Den- Aviser, der udkomme i Danmark, mark, and in the language of that i dette Lands Sprog, og ere bestemte country, addressed to the United til det Forenede Kongerige, naar Kingdom, when conveyed direct by disse Aviser befordres directe med packet boat, between Denmark and Paketbaad imellem Danmark og the United Kingdom.

det Forenede Kongerige. When such newspapers are con- Naar saadanne Aviser befordres veyed by private ship, the charge on med privat Skibsleilighed, skal den each newspaper to be made by the Afgift, det Britiske Postcontoir British Post Office, shall be one hæver af hver Avis, være i Penny penny on its dispatch from, and Sterl. ved Afsendelsen fra, og det the same sum on its delivery in, the samme Belöb, ved Modtagelsen i det United Kingdom; and the charge to Forenede Kongerige, og den Afgift, be levied in Denmark on such som af saadanne, med private Skibe newspapers conveyed by private befordrede Aviser svares i Danmark, ship, shall not exceed one penny skal ikke overstige 1 Penny Sterl. sterling.

ARTICLE XIX.

ARTIKEL XIX.

It is always understood that news. I ethvert Tilfælde skulle Aviser, papers, when forwarded from the som forsendes fra Danmark, være United Kingdom to Denmark, or underkastede folgende Vilkaar, from Denmark to the United King- nemlig :dom, shall be subject to the following conditions, viz. :

1st. That they are sent in bands 1o. At de forsendes i Baand eller or covers open at the sides, so that Omslag, der ere aabne paa Siderne, they may be easily examined.

saa at de let kunne undersöges. 2d. That the preceding stipula. 2o. At ovenstaaende Bestemmelse, tions do not in any way invalidate i ingen Henseende betager Nogen af the right of either of the two Con- de tvende contraherende Parter tracting Parties to refuse to convey den samme tilkommende Ret til at or deliver such of those newspapers, nægte Befordringen eller Udlevewith respect to which the laws and ringen af saadanne Aviser, med ordinances concerning their publi- Hensyn til hvilke Lovene og Anordcation and circulation have not been ningerne for deres Udgivelse og complied with.

Circulation ikke ere blevne overholdte.

V. Various Regulations.

V. Forskjellige Bestemmelser.

ARTICLE XX.

ARTIKEL XX.

Accounts, showing the results of Ved Udgangen af hvert Quartal the mutual transmission of the skal der udfærdiges Afregninger, correspondence, shall be made out som udvise Resultatet af den gjensiat the end of every quarter; and, dige Brevforsendelse og, efterat having been examined, compared, disse Afregninger ere blevne pröand setted by the two Offices, the vede, sammenlignede og antagne af balance shall be paid without delay, de tvende Postcontoirer, skulle de in British currency, by that Office uden Ophold afgjöres ved Betaling which shall be found to be indebted i Britisk Mönt af det Contoir, som to the other.

befindes at være i det andets Gjeld.

ARTICLE XXI.

ARTIKEL XXI.

ca

Dead letters and newspapers Rebut-Breve og Aviser, der af which cannot be delivered, from hvilkensomhelst Grund ikke kunne whatever cause, shall be mutually afleveres, skulle maanedligen tilbareturned every month, for the same gesendes fra begge sider mod Erlægamount of postage which was origi- gelse af det samme Portobelöb, som nally charged by the sending Office. oprindeligen var beregnet af det

Postcontoir, hvorfra de vare af

sendte. With respect to letters mis. Breve, paa hvilke Adressen er directed or mis-sent, they shall be feilagtigen angiven eller som ere reciprocally returned without delay, urigtigen afsendte, skulle uden Opon the footing stated above. hold gjensidigen sendes tilbage for

samme Porto, som ovenfor angivet. Lastly, letters addressed to per- Slutteligen skulle Brere, adressons who have changed their resi. serede til Personer, der have skiftet dence, whatever be the origin of Opholsted, hvorfra disse Breve end such letters, shall in like manner be komme, paa lignende Maade sendes returned, charged with the same tilbage mod Erlæggelse af den rate that should have been paid by samme Porto, som skulde have the parties to whom they are været erlagt af den, til hvem de addressed.

vare adresserede.

ove

ARTICLE XXII.

ARTIKEL XXII.

The present Convention is con- Nærværende Convention er af. cluded for an indefinite period. It sluttet paa ubestemt Tid. Den skal shall come into operation on the træde i Kraft den förste October, Aar first of October, one thousand eight Eet Tusinde Otte Hundrede og Sex hundred and forty-six.

og Fyrgetyve. It cannot be annulled by either of Den kan ikke ophæves af Nogen the two Governments, except after af de tvende Regjeringer, uden at notice given to the other at least six den, i det Mindste 6 Maaneder i months previously.

Forveien, har givet den Anden Varsel herom.

ARTICLE XXIII.

ARTIKEL XXIII.

The present Convention shall be Nærværende Convention, skal ratified, and the ratifications shall ratificeres, og Ratificationerne ud. be exchanged at London within one vexles i London inden een Maaned month from the date hereof.

fra dens dato af at regne.

• In witness whereof the respective Til Bekræftelse herpaa have de Plenipotentiaries have signed the to ovennævnte Befuldmægtigede present Convention, and have affixed underskrevet denne Convention og thereto the seals of their arms. paatrykt samme deres Vaaben-Segl.

Done at London, the twenty-sixth Givet i London, den sex og day of June, in the year of our Lord tyvende July, efter Guds Byrd Aar one thousand eight hundred and Eet Tusinde Otte Hundrede og Sex forty-six.

og Fyrgetyve. (L.S.) ABERDEEN.

(L.S.) ABERDEEN. (L.S.) REVENTLOW.

(L.S.) REVENTLOW.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« ՆախորդըՇարունակել »