Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]

It is to be observed that this Book consisting of the Catechism, Confeffion
of Faith, and Forms is approved by the reverend Claflis of Amsterdam.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

D

[ocr errors]

E Staaten van Holland en Westvriesland, doen te weeten: Alzo Ons te kennen is gegeeven

by Diaconien van de Gereformeerde Ortho. doxe Engelsche Gemeente binnen de Siad Amsterdam, dat in den Jaate 1753. door Kerkenraad van de zelve Gemeente, zo als die te dier tyd aciuëelyk in dienst en buiten functie waren, zynde goedge. yooden om de Pralmen Davids, zo als die , door Tate en Brady in Engelfche Dichtmaat gebragt, met cenige Lofzangen in hun lieder Gemeente gezongen wierden: -(dewyl de zelve als toen zig geheel zonder Mufiecq-Noten of eenparig gestelde wyze , tot veele verwerringe en merkelyke ergernisfe in zo een plegtig stuk van den Godsdienft, bevonden :) op hunne kosten met Noten en Zangwyzen te laaten voorzien: der Supplianten Prædeceffeurs aduëelyk door Lieden, de Muliecg kundig', hadden laaten componeeren zodanige Voyzen, als waar op de gemelde Psalmen en Lofgezangen met meerder flichtinge van de Gemeente konden gezongen worden; met oogmerk om na het afdrukken der voorsz: Psalmen en Lofgezangen, met de Noten, daar op gecomponeert, den druk daar van , benevens het recht der Copie, te stellen in handen van Diaconen der gemelde Kerke, om door hen lieden gedebiteert, verkogt, en het voordeel daar op vallende ten nuite der Armen van de zelve Gemeente gebruikt te worden. Dat der Supplianten Præde cefleurs tot het drukken of doen drukken van dit zelve Werk in den Jaáre 1753 van Ons Oeroy met Seclusie van alle anderen bekomen hebbende, het zelve ook, tot merkelyk voordeel en soulaas van hunne Armen gedrukt zynde, was gedebiteert geworden; dan gemerkt het voorsz: O&roy in den Jaare 1768 was komen te expireeren, en dat ook inmiddels het gemelde Gezang-boek door der Supplianten Kerkenraad met byvoegingen van nieuwe Lofzangen, alle met Voyzen en Mufiecq- Noten verrykt, merkelyk was vermeerdert, en dat tot verdere completeering van hun Kerkelyk Gezang-boek ook wel verëyscht wierde: (gelyk zy Supplianten ook menigmaal ondervonden hadden, dat zy het zelve niet anders konden verkopen als :) dat daar by gevoegt wierden de Heidelbergsche Catechismus, mitsgaders de Geloofs-Belydeniffe en Kerkelyke Formulieren, in maniere als die achter der Supplianten Engelsche Kerk-Bybel gevonden wierden, en

met veele moeyte en kosten door hunden Kerken. raad van merkelyke fauten van quaade Overzettin. ge gezuivert en door de Eerwaarde Classis van Amsterdam geapprobeert waren; en dat dierhalver de Supplianten van voorneemen waren om de zelve Catechismus, Geloofs-Belydenisse en Formulieren, vermits die uitverkogt waren, op nieuws te doen drukken in zodanig Formaat, dat de zelve gezamentlyk met de Pfalmen en Lofzangen tot gebruyk van hunne Ledemaaten, en afzonderlyk van de zelve tot nutte van de Jeugt konden ver. strekken. Dog dat, dewyl de Supplianten bedugt waren ; of niet wel fommige baatzoekende menschen mogten onderneemen, om, tot Præjudicie van der Supplianten Armen, en van hunne Kerke, het voorsz: Werk, waar toe zo veele moeyte en koften waren aangewend, te doen drukken, naa drukken en uitgeeven. Zo keerden zy Supplianten zig tot Ons, gantsch onderdanig verzoekende, dat het ons geliefde aan de Supplianten op nieuws te verleenen Privilegie, voor den tyd van vyftien eerstkomende en agtereenvolgende Jaaren, om het bo. vengemelde Engelfche Pfalmboek en Lofzangen met de daar op gemaakte Musiecq-Notén , mitsgaders der Supplianten verbeeterde Overzettinge van de Heidelbergsche Catechismus, Geloofs-Belydeniffe en Kerkelyke Formulieren, 't zy te zamen of afzone derlyk, in wat formaat het ook zyn mogte, ale leen' en met Seclusie van alle anderen, te mogen drukken, doen drukken, uytgeeven en verkoopen; met verbod aan een iegelyk buiten hen Supplianten op zeekere groote pæne, by Ons daar tegen te ftellen, om binnen den voorsz: tyd het gemelde Psalmboek en Lofzangen met de daar op gecomponeerde Mufieca - Noten, mitsgaders der Supplianten verbe terde Overzettinge van de Heidelbergsche Catechismus, Geloofs-Belydenisse en Kerkelyke Formulieren, het ży te famen of afzonderlyk, in deere Landen in eenig Formaat, onder wat voor pretext het ook zoude mogen zyn, te drukken te doen drukken, uitgeeven en verkopen, of elders buiten deeze Landen gedrukt zynde in te voeren en te verkopen, en daar van te verleenen Otroy in ordinaria forma: ZO IS 'T, dat Wy, de zaake en 't verzoek voorfz.: overgemerkt hebbende, en geneegen weesende ter bede van de Supplianten, uit Onze regte wetenschap , Souveraine

magt

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

magt en authoriteit, de zelve Supplianten, by Am- zangen, op groot Papier, gebonden en wel gecon pliatie van het Oetroy aan de zelve op den 7den Ju- ditioneert, te biengen in de Bibliotheeco van Onze sy 1768. door Ons verleent, geconsenteert , geaccor. Universiteit te Leyden , binnen den tyd van zes deert en geoctroyeert hebben, consenteeren, accor- weeken, nadat zy Supplianten de zelve zullen hebdeeren en octroyeeren hen by deeze, dat zy geduu- ben beginnen uii'te geeven, op een boete van zes rende den tyd van vyftien eerst agtereenvolgende honderd guldens na expiratie der voorsz: zes weeJaaren, der zelver verbeeterde overzetting van de ken, by de Supplianten te verbeuren, ten behoeve Heidelbergsche Catechismus , Geloofs-Belydenisse van de Nederduytsche Armen van de plaats, alwaar en Kerkelyke Formulieren, het zy te zamen met de Supplianten woonen , en voorts op pæne van der zeiver Engelsch Plalmboek en Lofzangen, of af. met 'er daad versteeken te zyn van het effect van zonderlyk, in wat Formaat het ook zyn mogte, deezen Octıoye; en dat ook de Supplianten, schoon binnen den vooríz: onzen Lande, alleen en met Se by het ingaan van dit O&rcy een" Exemplaar geleclusie van alle anderen, zullen mogen drukken, verd hebbende aan de voorfz: Onze Bibliotheecq , doen drukken, uytgeeren en verkopen; verbieden- by zo verre zy gedurende den tyd van dit o&roy de daarom allen en een iegelyk, de voorschreeve de zelve verbeeterde Overzetting van de Heydelverbeterde Overzetting van de Heydelbergsche Ca- bergsche Catechismus, Geloofs- Belydeniffe en Kertechisnius, Geloofs-Belydenis, Kerkelyke Formulie- kelyke Formulieren, Psalmboek en Lofzangen, zogren, Psalmboek en Lofzangen, in 't geheel of ten den willen herdrukken met eenige Observatien, Nodeelen te drukken, na te drukken, te doen nadruk- ten, Vermeerderingen, Veranderingen, Correctien, ken, te verhandelen of te verkopen, of elders nage. of anders hoe genaamt, of ook in een ander fordrukt binnen den zelven onzen Lande te brengen, maat, gehouden zullen zyn wederom in een ander uit te geeven, ofte te verhandelen en verkopen, op Exemplaar daarvan , geconditioneert als voren, te verbeurte van alle de naargedrukte, ingebragte, brengen in de voorfz. Bibliotheecq, binnen den zelverhandelde of verkogte Exemplaaren , ende een boe- ven tyd en op de boeten en pænaliteit als voorsz. te van drie duyzend guldens daarenboven te verbeu. Ende ten einde de Supplianten deezen Onzen Conren, te appliceeren een derde part voor den Officier sente ende O Aroye mogen genieten, als naar behodie de Calange doen zal, een derde part voor den ren, laften Wy alle ende eenen iegelyken, dien het Armen ter plaatze, daar het Casus voorvallen zal, aangaan mag, dat zy de Supplianten van de inhouen het resteerende derde part voor de Supplianten, den van deezen doen, laaten ende gedoogen, rulleende dit t'elkens zo menigmaal, als dezelve worden lyk , vreedelyk ende volkomentlyk genieten ende agterhzalt : Alles in dien verstande, dat Wy de gebruyken; cefseerende alle belet ter contrarie. - GeSupplianten met deezen Onzen Oeroye alleen wil. geeven in den Haage onder Onzen grooten Zegele lende gratificeeren tot verhoeding van hunne schade, hier aan doen hangen op den vyftiende Octuber in door het nadrukken van de voorschreeve verbeterde 't Jaar onzes Heeren ende Zaligmakers duizend zeOverzetting van de Heydelbergsche Catechismus, Ge- venhonderd een-en-zeventig.. loofs-Belydeniffe en Kerkelyke Formulieren, Psalmboek en Lofzangen, zonder daar door in geenigen deele te verstaan den innehouden van dien te authori. seeren ofte te advouceren, ende veel min dezelve

P. S T Y N. onder onze protectie ende bescherininge eenig meer. der credit , aanzien ofte reputatie te geeven, nemaar de Supplianten, in cas daar inne ietwes onbehoorlyk

Ter Ordonnantie van de Staaten zoude influeeren, al het zelve tot hunnen lafte zullen gehouden wesen te verantwoorden ; tot dien

,, cindc wel expreffelyk begeerende, dat, byaldien zy

C. CLOTTERBO OKE. deczen Onzen Oaroy voor de zelve verbeterde Overzetting van de Heidelbergsche Catechismus, Geloofs-Belydenisse en Kerkelyke Formulieren Psalmboek en Lofzangen, zullen willen stellen!,

Aan de Supplianten zyn nevens daar van geene geabbrevieerde ofte gecontraheerde dit Oaroy ter hand geftelt , by mentie zullen mogen maaken, ncmaar gehouden

Extract Authenticq haar Ed. Gr. wezen, het zelve O Aroy in 't geheel en zonder ee- Mog. Resolutiën van 28ften Juny nige Omillie daar voor te drukken, of te doen druk- 1715. en 3often April. 1728. ten ken, ende dat zy gehouden zullen zyn een Exem- eynde om zig daar naar tc reguplaar van de voorschreve verbeterde Overzetting leeren. van de Heydelbergsche Catechismus, GeloofsbelydeDisse en Kerkelyke Formulieren, Pfalmboek en Lof

1

Тъе

[ocr errors][merged small]

HEIDELBERGH
CA T E CHI S M

Of
THE REF O R M E D
CHRISTIAN RELIGIO N.

CSS

[ocr errors]

Lord's Day.

1. Question.

W'bat is tby only Comfort in Life, and Death?

TH

The third , what Thanks I owe puo. p Eph. s. to God for this Deliverance.

8 9. 10.

1 Pet. 2.9. SSS

SSS 10. THE FIRST PART.

Answer. a i Cor. 6.

Hat both in Soul and Body a 19 20. bRoni, 14.

whether I live or die b, I am 7. 8. 9. not mine own, but belong c wholly ci Cor. 3. unto my most faithful Lord and Sa. 33.

viour résus Christ, who by his predi Pet, I. 33. 19.

cious d Blood most fully e fatisfying erloh. 1.7. for all my Sins, hath delivered f me floh. 3. from all the Power of the Devil , 8. Heb. 2.

and fo preferveth me g that without I f. 15 & loh. 6. the Will of my heavenly Father, not 39. 10. 28. so much as an Hair h may fall from hluc. 21. my Head : But rather on the contra. 13. Matr. ry all things must be i subservient to

may Salvation. Wherefore by his Spi. i Rom. 8.

rit also Hc aflureth me k of everlait. k 2 Cor. 1. ing Life, and maketh 1 me ready, 22. and s. and prepared, that henceforth I may

live to Him, I Rom. 8. 14, and 7.

2. Quest. How many things are ne

cessary for thee to know, ibat thou en m Luk. 24. 47.

joying this Comfort, mayết live and die 1 Cor. 6. bappily?

And Three; m The first , what is D. Ioh. 2: the Greatness of my Sin and Mise. 3 10. 19. ry. The second, how I may be deo lob. 17. livered o from all Sin and Misery. 3.

10. 30.

23.

Of the Misery of Man.

2. Lord's Day

3. Question.
W bence knowest tbou tby Misery?

Answer.
Oui
Ut of the Law of God a.

a Rom. 3.
4. Quest. Wbat dotb tbe Law of 20.
God. require of us?

Ans. That doch Christ briefly teach us, Mat. 22.

Tbou sbalt love the Lord thy God with all tby Heart, with all thy Soul , with all tby Mind, and with all tby Strengtb. b. This is tbe first and tbe b Luk. 19. great Command, and tbe second is like 27. to this : Thou shalt love thy Neigbbour as tby Self. On these two Commands bang the wbole Law and the Prophets. А

5. Queft.

5.

22.

10. 11.

[ocr errors][ocr errors]

10.
in'. i 8.

[ocr errors]

5

.

c Gen. 1.

e

f Gen. 1. 26. 27

6. 23•

20.

Gen. 5. 3.

Of the Misery of Man.
5. Quest. Art thou able to keep all temporal and everlasting Punishments,
these things perfeitly?

as Himself pronounceth: Cursed be be c Rom. 3. Ans. By no Means c: for by Na. that continueth not in all the Words of ture I am proretothe Hatred of God, the Law to do tbein s.

Deut. 27.

26. Gal. 3. a Rom. 3. and of my Neighbour d.

!!. Qucft. Is not God tben also mer. 10. 7. Tit. 3. 3.

ciful? 3. Lord's Day,

Ans. Yea verily, He is merciful , Fx.34 0.

buc 10, that He is also just v. Whe. v Es. 200. Quest. Did God then make Man refore bis Justice requireth w, that ... Cor.

6. 1.6 so wicked and perverse ?

the fame which is committed against w P6 5 5. Ans. By no Means, but on the con- the most high Majesty of God, should 7.

trary He made him good e and after also be recompenfed with exircam, 31.

his own Image f, that is, endued that is, everlasting * Punishments botb x Gen. :.
wich Righteouincís and true Holiness, of Body and Soul.

17. Roni,
Col. 3. 19. that he might rightly know God his
Ep5. 4. 24. Creator , heariily love Him, live hap- SS

SSSSSSSS
& Eph. 1.6. pily with Himn, for ever, and that to
i Cor. 6. praile and magnific Him g.

THE SECOND PART:.
7. Quest. W bence then proceedetb this
Depravity of tbe buman Nature?

Of Man's Deliverance.
Ans. From the Fall and Disobedi-

ence of our first Parents Adain and n Gen. 3. Eve h; hence is our Nature become

5. Lord's Day. 6. Rom. 5. 12. 18. 19. sq corrupt, that we are all conceived

12. Question. i Pf. 51. s. and born in Sin i. 8. Quest. Are we tben so corrupt,

Since then by. tbe just Fugdment of ibat we are not at all apt to do well,

God, we are subject botb lo temporal

and eternal Punishments ; is there yet
and are prone to all Vice?
Ans. Indeed we are k: except we

any Means or Way remaining, were.

by we may be delivered froin these Próbe regeneraced by the Holy Ghost 1. 1.4. 4.& 15.

nisloments, and be reconciled to God? j lohn 3. 5. 4. Lord's Day.

Answer. 9. Quest. Doth not Goil tben do an G

Od will have his Justice a satis

b Rom. 8. Injury to Man, wbo in tbe Law re.

tied: wherefore it is necessary, 3.

. quiretb ibat of bim , wlicb be is not able

that b we satisfy either by ourlelves, to performi?

or by another. m Es. 7.

Anf. By no Means m. For God 13. Quest. Are we not able to satisn Ep. 4. made Man such 'n a one, that he might

fie by ourselves? 24 Color perform it : But Man, by the Iotti

Anf. By no Means, c, but rather, clob 9. 2. ö Gen. 3. gation o of the Devil, and his own we do every Day d increase our Debt. 3. & 15.

Scubbornners, bereaved p Himself, and 14. Queit. Is there any Creature in 14. 15. 16. p Rom. 5. all his Pofterity of those divine Graces.

Heaven or in Eartb , wbich is only a 12. Ifa. 64.
10. Quest. Dotb God leave this Stub. Creature, able to satisfie for us?
Lornness Backsliding of Man unpu-

Ans. None. For first, God will not e . Hebr.2.
nished
?

punish that Sin in any other Crea. 54. 18. Pfal. 5.5. Ans. By no Means; 9 but on the

ture, which Man hath committed. And Rom.i. contrary is angry, r in a most dread. s

furcher, neither can chat which is no. 18. Deut. ful Manner, as well for the Sins where.

thing but a Creature, suftain the Wrath Heb.9.27. in we are born, as for those which of God against Sin, and f deliver 0. f Pr. 330. we ourselves commit, and in most

thers from it. just Judgment punisheth them with

6. Lord's

k Gen. 6.

5. lob

14. 16.

a Es. 20.
5.

and. 15.

4. S.

3. 10.

[ocr errors]

4 7.

d Mat, 6.

12.

6.

28. 15.

3. and 49. 3. 9.

« ՆախորդըՇարունակել »