A Compilation of the Messages and Papers of the Presidents, 1789-1897: 1849-1861

Գրքի շապիկի երեսը
U.S. Government Printing Office, 1896

Բովանդակություն

BIOGRAPHICAL SKETCH
3
FIRST ANNUAL MESSAGE 924
9
SPECIAL MESSAGES 2449
24
PROCLAMATIONS
50
BIOGRAPHICAL SKETCH 6364
63
PROCLAMATION 7677
76
SPECIAL MESSAGES 94107
94
PROCLAMATIONS 107110
107
PROCLAMATIONS 325327
325
SPECIAL MESSAGES 350385
350
VETO MESSAGES 386388
386
SPECIAL SESSION MESSAGE 394396
394
SPECIAL MESSAGES 418425
418
PROCLAMATION
426
BIOGRAPHICAL SKETCH 429430
429
FIRST ANNUAL MESSAGE 436463
436

SECOND ANNUAL MESSAGE 113139
113
SPECIAL MESSAGES 139161
139
EXECUTIVE ORDERS 161163
161
SPECIAL MESSAGES 182191
182
PROCLAMATION
191
BIOGRAPHICAL SKETCH 195196
195
SPECIAL MESSAGES 203204
203
FIRST ANNUAL MESSAGE 207226
207
SPECIAL MESSAGES 226247
226
VETO MESSAGES 247271
247
PROCLAMATIONS 271273
271
SPECIAL MESSAGES 293307
293
VETO MESSAGES 307325
307
SPECIAL MESSAGES 463490
463
PROCLAMATIONS 490497
490
SECOND ANNUAL MESSAGE 497529
497
SPECIAL MESSAGES 530542
530
VETO MESSAGES 542550
542
PROCLAMATION 550551
550
SPECIAL MESSAGES 576599
576
VETO MESSAGES 599614
599
PROTESTS 614625
614
PROCLAMATION 625626
625
SPECIAL MESSAGES 654670
654
VETO MESSAGE 670672
670

Այլ խմբագրություններ - View all

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ