Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Samlet, forlagt og trykt af Sebastian Popp,
Bogtrykker og Skriftstobet.

Trykfeil.

Side 43, Lin. 4, fornemste, læs: forenede

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Forerindring.

Endelig sluttes herved første Bind af nærværende Hæfteskrift. Og Udgiveren bor ikke undlade at giøre den ærede Læser Rede for Aarsagen til dets sene Gang. Stray fra Begyndelsen af blev Biografen ybet saa liden Opmærksomhed og :Dpmuntring, at den neppe lod haabe Skadesløshed, for de derpaa anvendte Udgifter Suitet na !turligere derfor, end at man besluttede kun da i Forlaget at fremme et utaknemmeligt Arbeide, naar Pressen savnede mere Fionsomme. Deraf fulgte uregelmæssig Fremkomst af Hæfterne.

Nærvæ

rende Binds Fuldendelse, haaber man imidlertid, at torde anføre til Beviis for, hvor gierne man ønskede Verkets Fremme, kunde man kun være faa lykkelig, at see

« ՆախորդըՇարունակել »