The Complete Verse

Գրքի շապիկի երեսը
Kyle Cathie, 1990 - 704 էջ
A modern edition of Kipling's verse, with a foreword by the author of The Far Pavilions in which the reader is introduced to Kipling's India and shown the influences in his life that were responsible for his becoming the literary lion of the British Empire.

From inside the book

Բովանդակություն

AbsentMinded Beggar The 371
3
Story of Ung The 279
7
Wet Litany The 541
11
Հեղինակային իրավունք

108 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ