James Watt

Գրքի շապիկի երեսը
Oliphant, Anderson & Ferrier, 1905 - 164 էջ
James Watt was a Scottish engineer who improved upon the existing steam engine of Thomas Newcomen. Although Watt's reciprocating engine had to be stationary, it became the model upon which later engineers improved to make an engine capable of powering a vehicle. The boiler technology of Watt's time was simply unable to operate the way he would need it to in order for his engine to be capable of movement.?This biography was written by Andrew Carnegie, another important contributor to steam locomotion.

From inside the book

Բովանդակություն

CHILDHOOD AND YOUTH
7
GLASGOW TO LONDONRETURN TO GLASGOW
20
CAPTURED BY STEAM
34

8 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ