The Uses of Literacy in Early Mediaeval Europe

Գրքի շապիկի երեսը
Rosamond McKitterick
Cambridge University Press, 23 ապր, 1992 թ. - 345 էջ
The book investigates the ways in which literacy was important in early medieval Europe, and examines the context of literacy, its uses, levels, and distribution, in a number of different early medieval societies, including Ireland, Anglo-Saxon England, Visigothic and Umayyad Spain, Papal Rome, and Byzantium, between c. 400 and c. 1000. The contributors set out to provide the factual basis for assessments of the significance of literacy in the early medieval world and analyze the significance of literacy, its implications, and its consequences for the various societies. In all cases, the studies represent new research and provide fascinating insights into the attitudes of early medieval societies toward the written word.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Ընտրյալ էջեր

Բովանդակություն

Rosamond McKitterick
1
Literacy in Ireland the evidence of the Patrick dossier in the Book of Armagh
11
AngloSaxon lay society and the written word
36
Administration law and culture in Merovingian Gaul
63
Literacy and the papal government in late antiquity and the early middle ages
82
Literacy and the laity in early mediaeval Spain
109
Aspects of mediaeval Jewish literacy
134
Writing in early mediaeval Byzantium
156
Literacy displayed the use of inscriptions at the monastery of San Vincenzo al Volturno in the early ninth century
186
Royal government and the written word in late AngloSaxon England
226
Literacy in Carolingian government
258
Text and image in the Carolingian world Rosamond McKitterick
297
Conclusion
319
Index
334
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ