Eighteenth Century Poetry & Prose

Գրքի շապիկի երեսը
Louis Ignatius Bredvold
Ronald Press Company, 1956 - 1274 էջ
The purpose os this volume is to provide representative selections from English prose and poetry of the eighteenth century for undergraduate courses in that period. In this second edition of the anthology the editors have expanded the contents considerably. Additions have been made from Addison, Pope, Swift, Young, Smart, Burke, and Reynolds, with Blake's comments. The extensive notes and introductions should assist the beginning student to understand the texts, but it is hoped that they will also lead him to explore further in the works listed in the bibliographies.

From inside the book

Բովանդակություն

SAMUEL BUTLER
1
A Bumpkin or CountrySquire
11
JOHN WILMOT EARL OF ROCHESTER
31
Հեղինակային իրավունք

51 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ