Page images
PDF
EPUB

όστις ποτ' έστι, σχήμ' εσιδών έμαθον,

ως γαρ παρόντος αιδώ. των εν τέλει μοι φαίνεται, και σύντομος ρήματα και ταχύφωνος έσται.

ΚΗΡΥΞ. ήκω τον αιχμάλωτον, "Εβραιοι, μέτα.

ΧΟΡΟΣ. εκεί σφέ θάσσοντ' έστι δεσμώτην τ' ιδείν.

KHPTE. άνακτες αγγέλλουσί σοι, Σάμψων, τάδε Δάγωνι μεν θύουσι τηδ' εν ημέρα, αγώσι δ' ευπόμπω τε καυχώνται χαρά 1370 και δη μαθόντες σ' ου κατ' ανθρώπου μέτρον σθένοντα, φανερόν τούδε τάσσουσιν τέκμαρ, άγαλμ' εορτή, τη τε νύν πανηγύρει. άγ' ούν, εγερθείς άοκνος, ώς σ' αν ευσταλή φαιδρόν τε δείξω τοϊσι κουράνοις, έπου.

ΣΑΜΨΩΝ. Εβραίος είμι, τούτο γαρ σάφ' οίσθα σύ προς ταύτα μηδ' έχειν με πατρώω νόμω ιερούς παρεϊναι των σε πεμψάντων, φράσον.

OFFICER.

This answer, be assured, will not content them.

SAMSON.
Have they not sword-players, and every sort
Of gymnic artists, wrestlers, riders, runners,
Jugglers and dancers, antics, mummers, mimics,
But they must pick me out, with shackles tired,
And over-laboured at their public mill,
To make them sport with blind activity ?
Do they not seek occasion of new quarrels
On my refusal to distress me more,
Or make a game of my

calamities?
Return the way thou cam’st, I will not come.

1330

OFFICER,

Regard thyself; this will offend them highly.

SAMSON.

Myself? my conscience and internal peace.
Can they think me so broken, so debased
With corporal servitude, that my mind ever
Will condescend to such absurd commands?
Although their drudge, to be their fool or jester,

1380

ΚΗΡΥΞ. αλλ' ίσθι μη μέλλοντας αινέσειν τάδε.

ΣΑΜΨΩΝ. ούκουν υπάρχουσοι ξιφών ευ τ' ειδότες, κωμωδoλoιχούντές τε και πάλης ίδρεις, δρομείς ξυν ορχησταϊσιν, ιπποβάμονες, γυμναστικοί μιμοί τε, παντοϊον γένος ; τί δεϊ νιν έν μυλώνι δεσμίοις τ' έμε πόνοις άπειπόντέκκριθέντα δεικνύναι, άθλους γελωτοποιόν ώδ' ανόμματος; ζητούσαφορμές του πάλιν διχοστατεϊν, εμ' ολα μη κλίοντα πημαίνειν πλέον, κακούς έφυβρίζοντες" αλλ' άπελθε συ, ή και προσήλθες" ουκ έμοί πορευτέον.

ΚΗΡΥΞ. σαυτού προκήδου: κάρθ' υβριστικών τόδε.

ΣΑΜΨΩΝ. εμούν: έπει ξύνοιδα τάλυπον φρονών. αρ' ουχί πάντως ταΐσι των μελών δύαις κατεαγόθ' ηγούνται με κάπεφθαρμένον, τοίων έφετμών ατοπία μ' υπεικαθεϊν; αισχρόν με, προς το δουλίων πόνων κυρεϊν,

1390

.

1340

And, in my midst of sorrow and heart-grief,
To shew them feats, and play before their god,
The worst of all indignities, yet on me
Joined with extreme contempt? I will not come.

OFFICER.
My message was imposed on me with speed,
Brooks no delay. Is this thy resolution ?

SAMSON.
So take it with what speed thy message needs.

OFFICER.

I am sorry what this stoutness will produce.

SAMSON.

Perhaps thou shalt have cause to sorrow indeed.

CHORUS.

1350

Consider, Samson; matters now are strained
Up to the highth, whether to hold or break.
He's gone, and who knows how he may report
Thy words by adding fuel to the flame ?
Expect another message more imperious,
More lordly thundering than thou well wilt bear.

SAMSON.

Shall I abuse this consecrated gift

σκώπτοντα και βωμόλοχον ως αθύρμασι
παίζειν έναντα τούδε του τούτων θεού,
και ταυτ' άπαυστον καρδίας τρέφοντ' άχος.
λίαν με καταφρονούσιν ου πορεύσομαι.

1400

[ocr errors]

KHPTE. ού με σχολάζειν οι 'πιτρέψαντες τάδε έταξαν' άρ' ούν σοι δεδογμένον λέγεις;

ΣΑΜΨΩΝ. δεδογμένον τάχυνε δ', εί τάχους σε δεί.

KHPTE. άκοντί μοί γ', και τούδ' άν έκβαίη θράσους.

ΣΑΜΨΩΝ. άκοντί γ' έσται, παρά το προσδοκώμενον.

ΧΟΡΟΣ. μέμνησο, Σάμψων, ως επ' έσχατον τάδε, είτ' ουν φυλάξων είτε μη, τείνας έχεις. τίς οίδ', απελθών όδε σ' απαγγελεί τίνα λόγον φράσαντα, προστιθείς ύλην φλογί; άλλην άφυκτον, ως αφ' υψηλοφρόνων, βαρύκτυπόν τε προσδέχoυ τιν' εντολήν.

ΣΑΜΨΩΝ. μη μου γένοιτο, των κομών ομόστολος

Ι4ΙΟ

« ՆախորդըՇարունակել »