Page images
PDF
EPUB

λαχών γε καιρού, κάμ' έχεις ξυμμάρτυρα πάντες δε διατελούμεν εν δεσμούς έτι.

ΣΑΜΨΩΝ.

τήνδ' ου ξύνοιδα την βλάβην ειργασμένος, αυτοι δε φύλαρχοί τε και δήμου πρόμοι, οι και μαθόντες του Θεού ρώμη σθένων. 250 αυτουργός οιέδρασα τους εχθρούς πάλαι, δώρων απηρνήσαντο μη δούναι χάριν εμοι δε τάμα γ' ουχί κηρύσσειν έδει έργ', αυτά δ' ήν μοι μαρτύρων αντάξια οι δ', ως εμού σιγώντος, ήμέλουν αεί: τέλος δ' άθροισθείσ' η Φιλιστίνων βία δεινώ διωγμώ την πάτραν εισέρχεται εγώ πέτρα πάρ' 'Ηθάμης έν ασφαλεί, ου δραπέτης ή, πολλά δ' ενθυμούμενος πως αν δυναίμην προς το δεξιώτατον

260 εχθρούς επελθεϊν· εν δε τώδε περιβαλείν τους ξυννόμοις με, γής άπειργαθεϊν φθοράν, έδoξ' · επί ρητοϊσι δ' ουκ άκων παρή: αυτοι δε βαρβάροισιν, ασπαστον γέρας, έδoσάν με δισσών δεδεμένον σπαρτων πλοκαίς:

Touched with the flame. On their whole host I flew,
Unarmed, and with a trivial weapon
Their choicest youth; they only lived who fled.
Had Judah that day joined, or one whole tribe,
They had by this possessed the towers of Gath,
And lorded over them whom now they serve.
But what more oft, in nations grown corrupt,
And by their vices brought to servitude,
Than to love bondage more than liberty ?

270
Bondage with ease than strenuous liberty;
And to despise, or envy, or suspect
Whom God hath of his special favour raised
As their deliverer? if he aught begin
How frequent to desert him, and at last
To heap ingratitude on worthiest deeds!

CHORUS.

Thy words to my remembrance bring
How Succoth and the fort of Penuël
Their great deliverer contemned
The matchless Gideon, in pursuit
Of Madian and her vanquished kings;
And how ingrateful Ephraim
Had dealt with Jephtha—who by argument,

280 270

τα δ' ημικαύτοις ην έμοιγ' αντίρροπα
λίνοις, έπεσσύθην τε και γυμνός στρατό,
κάκτεινα, φλαύρου ξιφιδίου δεδραγμένος,
ηβώσαν ακμήν της πόλεως, μόνον δέ τις
φυγών εσώθη των δ' Ιουδαίων τότε
ξυνεσβαλόντων, είτε και φυλής μιάς,
έκτησάμεσθ' αν ους έχει πύργους Γάθη,
τούτων κρατούντες οίσι νύν δουλεύομεν.
άλλ' οίς πρόσω βέβηκε του δήμου φθορά,
αυτοί γ' εαυτούς δουλίαν επεισφέρειν,
θήσσαν δοκούσει πολλάκις ραθυμίαν
στερρου προτιμών των ελευθέρων πόνου:
Θεού δ' άριστα δώρα, τους αμύντορας,
φθονεϊν υποπτεύοντες, ή καταφρονείν.
ανθ' ών γαρ ευ δέδρακε τοιούτος, θαμα
μόνωσιν άντείληχε καχαριστίαν.

280

ΧΟΡΟΣ.

ταύτα σου κλύων Πενύελον Σούκοτον τ' έμνησάμην, ως έθεντατημέλητον Γήδεον τον παμμέγαν, Μαδίων αυτοϊς άναξι προς φυγήν τετραμμένων 'Ηφραημίται δ' Iέπτην, ών έρεξ' αμνήμονες

Not worse than by his shield and spear,
Defended Israel from the Ammonite-
Had not his prowess quelled their pride
In that sore battle, when so many died,
Without reprieve adjudged to death,
For want of well pronouncing Shibboleth.

SAMSON.

290

Of such examples add me to the roll.
Me easily indeed mine may neglect,
But God's proposed deliverance not so.

CHORUS.

Just are the ways of God,
And justifiable to men;
Unless there be who think not God at all.
If any be, they walk obscure;
For of such doctrine never was there school,
But the heart of the fool,
And no man therein doctor but himself.

Yet more there be who doubt his ways not just,
As to his own edicts found contradicting;
Then give the reins to wandering thought,

300

'Αμμονήτας είτ' ελέγξας είτε νικήσας δορί,
κακά ποιεϊν έμελλον" οι δε τούμπαλιν δεδμημένοι
αθρόοις κλόνους αφύκτου τ' έθανον εν στάσει δορός,
Σιββόλητον αποτυχόντες ώστε μη σκεβρώς φράσαι.

ΣΑΜΨΩΝ. κάμε δή τούτοισι πρόσθες, τοις μεν οικείους ξένον, 290 της δε του Θεού προνοίας ούποτε σφαλήσομαι.

ΧΟΡΟΣ.
τα Δαίμονος θέσφαταιέν
ένδικ' ήν, τούτ' έστι και γνώναι βροτοίς,
πλήν εί τις ήν το θείον ες το πάν άρ-

-νούμενος μηδε γενέσθαι.
τω δε κατεσβήκασιν οι φρενών οφ-

-θαλμοί, διάγειν τυφλόν:

τα δ' ουκ εδιδάξατ' ου-δείς, μη ου καθ' αυτόν αυτοδίδακτος φρενόπληκτός τ' ών,

κού ξυμμέτοχον λάβε τάσδε παιδείας. 300

πλείους δ' έτλησαν παρανόμων Δαίμον' ών έδρασεν, ως αυτού παρεκ θεσμούς, γράφεσθαι, νούν αδέσποτον πλα

-νώμενοι, ελασσωθέντος

D

« ՆախորդըՇարունակել »