Page images
PDF
EPUB

D.

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

At Apparent Noon at Greenwich.
JANUARY

FEBRUARY.
Semi-diam. S. D. culm.

D. Semi-diam. S. D. culm.
m. 8.

m. s.
16 17.3
1 11.01

16 14.7

1 8.10
17.2
10.92

14.4

7.87
17.2
10.81
6 14.1

7.64
17.2
10.69

8
13.7

7.41
17.1
10.55
10 13.4

7.19
17.0
10.40
12 13.0

6.97
16.9
10.23

14
12.6

6.76
16.8
10.05

16
12.2

6.55
16.6
9.86
18 11.8

6.35
16.5
9.66
20 11.4

6.15
16.3
9.45
22 10.9

5.96
16.0
9.24
24 10.4

5.78
15.8

26
9.9

5.61
15.5
8.79
28 9.5

5.45
15.3
8.56
30 9.0

5.30
15.0

8.33

Sidereal
Equa. of Time
Declination

Declination

Equa. of Time Sidereal to be added to Time at D.

to be added to

Time at
South.

South.
Appar. T'ime. mean noon.

Appar. Time. mean noon.
o
m. S.

h. m.
s.
o 1 II
m. s.

S. 23 2 14.3 3 43.96 18 42 9.82 1 17 10 38.1 13 51.88 20 44 23.06 22 57 9.8 4 12.35 18 46 6.37

16 53 28.6 13 59.67 20 48 19.62 22 51 37.8 4 40.40 18 50 2.93

16 36 1.4 14 6.63 20 52 16.17 22 45 38.5 5 8.07 18 53 59.49 4 16 18 17.0 14 12.76 20 56 12.73 22 39 12.1 5 35.33 18 57 56.05 5 16 0 15.7 14 18.07 210 9.28 22 32 18.8 6 2.13 19 1 52.60 6 15 41 58.0 14 22.54 21 4 5.84 22 24 58.8 6 28.44 19 5 49.16 7 15 23 24.2 14 26.19 21 8 2.39 22 17 12.3 6 54.25 19 9 45.72 8 15 4 34.9 14 29.01 21 11 58.95 22 0 59.5 7 19.53 19 13 42.27

14 45 30.5 14 31.01 21 15 55.50 22 0 20.7 7 44.23 19 17 38.83 10 14 26 11.3 14 32.21 21 19 52.06

Obliquity of the Ecliptic. 1st, 230 271 and 25.47"; 11th, 25.62"; 21st, 25.83" ;

31st, 26.0711

Horizontal Parallax.
1st, 8.721 ; 11th, 8.721 ; 21st, 8.71"; 31st, 8.70".

Obliquity of the Ecliptic. 10th, 230 271 and 26.321; 20th, 26.56".

Horizontal Parallax. • 10th, 8.69"; 20th, 8.67".

9.02

D.

h. m.

1 2 3

5 6 7 8 9 10

[blocks in formation]

At Apparent Noon at Greenwich.
MARCH.

APRIL.
D. Semi-diam. S. D. culm.

D. Semi-diam. S. D. culm. m. s.

m. S. 2 16 9.0 1 5.30

1 16 0.9

1 4.41 4 8.5 5.16

0.4

4.45 6 8.0 5.03

15 59.8

4.50 8 7.5 4.92

59.3

4.56
10 7.0
4.81

9
58.8

4.63
12 6.4
4.72
11 58.2

4.71 14 5.9 4.63 13 57.7

4.80 16 5.4 4.56 15 57.2

4.90
18
4.8
4.50
17 56.6

5.01
4.3
4.45
19 56.1

5.12
22 3.7
4.42
21 55.6

5.24
24 3.2
4.39
23 55.1

5.37
2.6
4.38
25 54.5

5.51
28 2.0
4.38
27 54.0

5.65 30 1.5 4.39 29 53.6

5.80 32 0.9 4.41

53.1

5.95
Sidereal
Declination

Sidereal Declination Equa. of Time

Eq. of Ti. to be
D.
to be added to Time at

D.
South.

North.
added to Ap.

Time at
Appar. T'ime. mean noon.

Time till 16th. mean noon.
o
m. s.

h. m.
s.
o 1 11
m. S.

h. m. s. 1 7 41 27.2 12 39.64 22 34 46.57 1 4 25 25.4 4 4.48 0 36 59.69 2 7 18 38.3 12 27.70 22 38 43.12 2 4 48 33.0

3 46.37 040 56.25 3 6 55 43.1 12 15.27 22 42 39.68 3 5 11 35.4 3 28.37 044 52.80 4 6 32 42.1 12 2.35 22 46 36.23 4 5 34 32.3 3 10.50 0 48 49.35 5 6 9 35.7 11 48.96 22 50 32.78 5 5 57 23.3 2 52.79 0 52 45.90 6 5 46 24.1 11 35.13 22 54 29.33 6 6 20 8.2 2 35.24 0 56 42.46 7 5 23 8.0 11 20.86 22 58 25.89 7 6 42 46.4 2 17.86 1 0 39.01 8 4 59 47.7 11 6.17 23 2 22.44 8 7 5 17.6 2 0.68 1 4 35.56

9 4 36 23.6 10 51.08 23 6 18.99 9 7 27 41.6 1 43.71 1 8 32.11 10 4 12 56.1 10 35.62 23 10 15.54 10 7 49 57.9 1 26.98 1 12 28.67

Obliquity of the Ecliptic.
20, 230 271 and 26.76"; 12th, 26.91"; 22d, 26.99".

Horizontal Parallax.
2d, 8.65" ; 12th, 8.63"; 22d, 8.61".

Obliquity of the Ecliptic. 1st, 230 271 and 27.01"; 11th, 26.98"; 21st, 26.89".

Horizontal Parallax. 1st, 8.58"; 11th, 8.56"; 21st, 8.53".

20

26

31

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

At Apparent Noon at Greenwich.
MAY

JUNE.
Semi-diam. S. D. culm.

D. Semi-diam. S. D. culm. m. S.

m. S.
15 53.1 1 5.95

2 15 47.1 1 8.37
52,6
6.11

46.8

8.47
52.2
6.27

46.6

8.57
51.7
6.43

46.4

8.65
51.3
6.60
10 46.2

8.72
50.9
6.77
12 46.0

8.78
50.5
6.93
14 45.8

8.83
50.1
7.09
16 45.7

8.87
49.7
7.25
18 45.5

8.89
49.3
7.41
20 45.4

8.90
49.0
7.56
22 45.3

8.90
48.6
7.71
24 45.2

8.88
48.3
7.86
26 45.1

8.85
47.9
8.00
28 45.1

8.81
47.6
8.13

30
45.1

8.75
47.3
8.25
32 45.0

8.68
Sidereal
Equa. of Time

Sidereal
Declination
to be subtr. fr. Time at

D.
North.

Time at
North.

subtr. fr. Ap.
Appar. Time. mean noon.

Time till 16th. mean noon. o

m. s.

h. m. 8. 11

o 1

m. s.

h. m.

S. 14 58 44.9 2 59.36 2 35 16.29 1 22 0 59.5 2 34.38 4 37 29.52 15 16 51.7 3 6.81 2 39 12.85 2 22 9 6.2 2 25.33 4 41 26.08 15 34 43.4 3 13.72 2 43 9.40 3 22 16 49.7 2 15.90 4 45 22.63 15 52 19.6 3 20.10 2 47 5.96

22 24 9.9 2 6.12 4 49 19.19 16 09 40.0 3 25.92 2 51 2.51 5 22 31 6.6 1 55.99 4 53 15.75 16 26 44.4 3 31.21 2 54 59.07

22 37 39.6 1 45.55 4 57 12.30 16 43 32.3 3 35.95 2 58 55.62 7 22 43 48.8 1 34.80 6 1 8.86 17 0 3.5 3 40.15 3 2 52.18 8 22 49 34.1 1 23.78 5 5 5.42 17 16 17.6 3 43.79 3 6 48.73 9 22 54 55.3 1 12.50 5 9 1.98 17 32 14.4 3 46.88 3 10 45.29 10 22 59 52.3 1 0.97 5 12 58.53

Obliquity of the Ecliptic. 1st, 230 271 and 26.78"; 11th, 26.66"; 21st, 26.55";

31st, 26.4711.

Horizontal Parallax.
1st, 8.51" ; 11th, 8.49"; 21st, 8.4711; 31st, 8.46".

Obliquity of the Ecliptic.
10th, 230 271 and 26.451); 20th, 26.47"; 30th, 26.56".

Horizontal Parallax.
10th, 8.45"; 20th, 8.44"; 30th, 8.44".

Declination Eq. of Ti. to be

D.

1 2 3 4 5 6

8 9 10

[blocks in formation]

D.

2 4 6

10 12 14 16 18 20

Obliquity of the Ecliptic.
10th, 230 271 and 26.701 ; 20th, 26.891; 30th, 27.12".

Horizontal Parallax.
10th, 8.44"; 20th, 8.44"; 30th, 8.45".

At Apparent Noon at Greenwich.
JULY

AUGUST.
Semi-diam. S. D. culm.

D. Semi-diam. S. D. culm.
m. s.

1

m. s.
15 45.0
1 8.68

1 15 47.0

1 6.61
45.1
8.60

47.2

6.43
45.1
8.51

47.5

6.26
45.1
8.41

47.8

6.09
45.2
8.30

48.1

5.92
45.3
8.18
11 48.5

5.76
45.4
8.05
13 48.8

5.60
45.5
7.91

15
49.2

5.44
45.6
7.76
17 49.5

5.28
45.8
7.61
19 49.9

5.14
45.9
7.45

21
50.2

5.00
46.1
7.29
23 50.6

4.87
46.3
7.12
25 51.1

4.74
46.5
6.95
27 51.5

4.62
46.7
6.78
29 51.9

4.51
47.0
6.61
31 52.4

4.41
Declination
Equa. of Time Sidereal

Sidereal

Equa. of Time
to be added to Time at

Declination
D.

to be added to Time at North.

North.
Appar. T'ime. mean noon.

Appar. Time. mean noon.
O 1 H
m. s.

h. m.
S.

h. m.
11
m. S.

S. 23 9 7.2 3 22.75 6 35 46.24 1 18 7 45.5 6 3.27 8 37 59.49 23 5 2.8 3 34.41 6 39 42.80 2 17 52 36.4 5 59.78 841 56.05 23 0 34.2 3 45.78 6 43 39.35 3 17 37 9.8 5 55.67 8 45 52.60 22 55 41.5 3 56.85 6 47 35.91 4 17 21 26.1 5 50.94 8 49 49.16 22 50 24.8 4 7.59 6 51 32.47 5 17 5 25.5 5 45.59 8 53 45.71 22 44 44.2 4 17.99 6 55 29.03 6 16 49 8.3 5 39.62 8 57 42.27 22 38 40.0 4 28.03 6 59 25.58 7 16 32 34.9 5 33.03 9 1 38.83 22 32 12.3 4 37.67 7 3 22.14 8 16 15 45.6 5 25.84 9 5 35.38 22 25 21.1 4 46.91 7 7 18.70 9 15 58 40.5 5 18.05 9 9 31.94 22 18 6.7 4 55.73 7 11 15.25 10 15 41 20.1 5 9.68 9 13 28.49

Obliquity of the Ecliptic.
9th, 230 27' and 27.36"; 19th, 27.61"; 29th, 27.83".

Horizontal Parallax.
9th, 8.46 ; 19th, 8.48"; 29th, 8.50".

22

24 26 28 30 32

D.

[ocr errors]
[ocr errors]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[blocks in formation]

4.24

At Apparent Noon at Greenwich.
SEPTEMBER.

OCTOBER
D. Semi-diam. S. D. culm.

D. Semi-diam. S. D. culm. m. S.

m. S. 2 15 52.9 1 4.32

16 0.7

1 4.33 53.4

1.3

4.42
53.8
4.17

1.8

4.53
54.4
4.11

2.4

4.65 10 54.9 4.07 10 2,9

4.78
12 55.4
4.03

12
3.5

4.92
14 55.9
4.01
14 4.0

5.08 16 56.4 4.00 16 4.6

5.24 18 56.9 3.99 18 5.1

5.41 20 57.4 4.01 20 5.6

5.59 22 57.9 4.03 22 6.2

5.78 24 58.5 4.06 24 6.7

5.98 26 59.0 4.11 26 7.2

6.19 28 59.6 4.17 28 7.7

6.40 30 16 0.1 4.24 30

6.62 32 0.7 4.33 32 8.8

6.85 Sidereal

Sidereal D. to be subtr. fr.

Time at

D.
North.

South.

to be subtr. fr. Time at Appar. Time. mean noon.

Appar. T'ime. mean noon.
0 1
m. s.

s.
O
m. 8.

s. 1 8 25 17.3 0 0.32 10 40 12.68 1 3 3 21.2 10 11.52 12 38 29.25 2 8 3 28.6 0 19.06 10 44 9.23 2 3 26 40.2 10 30.54 12 42 25.80 3 7 41 32.2 0 38.11 10 48 5.78 3 3 49 56.8 10 49.27 12 46 22.36 4 7 19 28.3 0 57.45 10 52 2.33 4 4 13 10.7 11 7.70 12 50 18.91 5

6 57 17.4 1 17.05 10 55 58.89 5 4 36 21.5 11 25.80 12 54 15.46 6 6 34 59.8 1 36.91 10 59 55.44

6

4 59 28.8 11 43.56 12 58 12.01 7 6 12 35.7 1 56.99 11 3 51.99 7 5 22 32.3 12 0.94 13 2 8,57 8 5 50 5.6 2 17.28 11 7 48.54 8 5 45 31.5 12 17.93 13 6 5.12 9 5 27 29.6 2 37.75 11 11 45.10 9 6 8 26.3 12 34.51 13 10 1.67 10 5 4 48.2 2 58.39 11 15 41.65 | 10 6 31 16.2 12 50.64 13 13 58.22

Obliquity of the Ecliptic. 8th, 230 27' and 28.01" ; 18th, 28.14"; 28th, 28.21".

Horizontal Parallax. 8th, 8.52") ; 18th, 8.54"\; 28th, 8.57".

Obliquity of the Ecliptic. 8th, 230 271 and 28.221; 18th, 28.17"; 28th, 28.07".

Horizontal Parallax. 8th, 8.5911 ; 18th, 8.61"; 28th, 8.64".

8.3

Declination Equa. of Time

Declination Equa. of Time

h. m.

h. m.

[blocks in formation]
« ՆախորդըՇարունակել »