A Compilation of the Messages and Papers of the Presidents, 1789-1897: 1869-1881

Գրքի շապիկի երեսը
U.S. Government Printing Office, 1896

Բովանդակություն

BIOGRAPHICAL SKETCH
3
PROCLAMATION 1213
12
EXECUTIVE ORDERS 1927
19
FIRST ANNUAL MESSAGE 2742
27
SPECIAL MESSAGES 4280
42
VETO MESSAGES 8083
80
EXECUTIVE Orders 9395
93
SPECIAL MESSAGES 113124
113
PROCLAMATIONS 281284
281
SPECIAL MESSAGES 303319
303
VETO MESSAGES
319
PROCLAMATIONS 326332
326
SEVENTH ANNUAL MESSAGE 332356
332
SPECIAL MESSAGES 356378 378390
356
VETO MESSAGES
378
PROCLAMATIONS 398399
398

VETO MESSAGES 124126
124
PROCLAMATIONS 132141
132
EXECUTIVE ORDER 141142
141
SPECIAL MESSAGES 155170
155
VETO MESSAGES 170174
170
EXECUTIVE ORDERS 180184
180
SPECIAL MESSAGES 205213
205
VETO MESSAGES 214217
214
SECOND INAUGURAL ADDRESS 221223
221
EXECUTIVE ORDERS
229
FIFTH ANNUAL MESSAGE 235255 256267
235
SPECIAL MESSAGES 268272
268
SPECIAL MESSAGES 429436
429
VETO MESSAGES
436
BIOGRAPHICAL SKETCH 439442
439
PROCLAMATIONS
447
SPECIAL MESSAGES 455456
455
SPECIAL MESSAGES 486489
486
SECOND ANNUAL MESSAGE 492507
492
SPECIAL MESSAGES 508513
508
VETO MESSAGE
514
PROCLAMATION
520
PROCLAMATIONS 547548
547

Այլ խմբագրություններ - View all

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ