Page images
PDF
EPUB

ZEVENTIENDE-EEUWSCHE OPVATTINGEN
EN THEORIEËN OVER LITTERATUUR
IN NEDERLAND

839.39 4212

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors]

7/23/28

INHOUD.

Verhouding van practijk en theorie. Richting van

het zeventiende-eeuwsche denken. Schaarschheid der
bronnen. Invloed der Italiaansche en Fransche theorie.
De houding der Nederlanders daartegenover. Invloed
der dichtwerken op de theorie. De kunstwetten als idea-
len beschouwd. Verhouding van theorie en critiek.

II. Grondslagen der zeventiende-eeuwsche theorie ......
Aristoteles. Horatius. De kunst dient tot nut en ver-

maak. Italiaansche theoretici. Scaliger, Heinsius, Vos-

sius, Grotius. Antieken en Modernen. Het Fransch-

Classicisme. Corneille. Racine.

82

« ՆախորդըՇարունակել »