A Compilation of the Messages and Papers of the Presidents: 1789-1897

Գրքի շապիկի երեսը
U.S. Government Printing Office, 1896

Այլ խմբագրություններ - View all

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ