Kahirapan at ideyolohiya sa panitikang popular: isang pagsusuri sa panlipunang implikasyon ng mga larawan at pilosopiya ng kahirapan sa maiikling kuwento ng Liwayway

Գրքի շապիկի երեսը
Philippine Social Science Council, 1981 - 384 էջ

From inside the book

Բովանդակություն

na Katanungan
7
Pagunawa sa sitwasyon ng pagkaalipin
11
Pagsusuri sa kamalayang
14

23 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ