Time and the Novel

Գրքի շապիկի երեսը
P. Nevill, 1952 - 245 էջ

From inside the book

Բովանդակություն

The time and the space arts
3
The time problems of fiction
30
Fiction and the other arts
53
Հեղինակային իրավունք

11 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ