Leisure and Ancient Rome

Գրքի շապիկի երեսը
Wiley, 06 սեպ, 1995 թ. - 198 էջ
In this book Toner offers a new way of looking at Roman society at all levels, not just among the elite, by examining the imperial games and the baths as well as gambling, the taverns, theatre and carnivals.

Այլ խմբագրություններ - View all

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Հեղինակի մասին (1995)

Jerry Toner studied Classics at Selwyn College, Cambridge and completed a PhD at the University of Cambridge in 1993.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ