Words on War: Military Quotations from Ancient Times to the Present

Գրքի շապիկի երեսը
Prentice Hall, 1990 - 559 էջ
With more than 6,000 entries, organized alphabetically by theme, Words on War is destined to become a standard reference in the field of military history, and is sure to capture the public's fascination as no other single volume on the bookshelves has.

From inside the book

Բովանդակություն

admirals
1
advance
8
ammunition
17
Հեղինակային իրավունք

53 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ