Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

άλλων αν ωρέξω γάρ, εί γε μη "πεσες
όνω ξυνέκβλητός τε και πατούμενος
πάλιν δ' άν ήρίστευσεν η Φιλιστία
υπ' εμού πολίτου, των τε περιτετμημένων
προείχεν, ών κυδιστος εν κλόνοισι σύ.
τόδ', ου γ' αν ούπως μονομαχών ήμαρτον άν,
απεστέρησάς μ' όμμάτων τητώμενος.

1151 ΣΑΜΨΩΝ. μη δη τα μη δεδραμέν' εκφώνης λόγω ματαιόκαμπος: δεί δε σ', ως έτοιμα, δρών.

ΗΡΑΦΑΣ. ουκ έσταγών μοι προς τον όμματοστερή λουτρού δ' άθικτων ουδ' αν αψαίμην εγώ.

ΣΑΜΨΩΝ. τούτων δ' έμήξίωσαν οι σοι δεσπόται, οι τίμιοι δη, τον παρηπατημένον, οι και ξυναθροισθέντες ούκ έτλησαν αν γυμνώ μόνω τ' έμοιγ' απαντήσαι ποτε, αλλ' ουδ' έφεδρεύοντες υπνώσσοντί μου Iібо θαλάμων μυχοϊσι προσβαλεϊν πυκνώ λόχω, πριν δή γύναιόν μ' αργυρώνητον, γάμους ψεύσασαν, έκτήσαντα παρακρoύσαι δόλο.

I I20

Therefore, without feigned shifts, let be assigned
Some narrow place enclosed, where sight may give thee,
Or rather flight, no great advantage on me;
Then put on all thy gorgeous arms, thy helmet
And brigandine of brass, thy broad habergeon,
Vant-brass and greaves, and gauntlet, add thy spear,
A weaver's beam, and seven-times-folded shield;
I only with an oaken staff will meet thee,
And raise such outcries on thy clattered iron,
Which long shall not withhold me from thy head,
That in a little time, while breath remains thee,
Thou oft shalt wish thyself at Gath, to boast
Again in safety what thou wouldst have done
To Samson, but shalt never see Gath more.

HARAPHA.

Thou durst not thus disparage glorious arms, 1130
Which greatest heroes have in battle worn,
Their ornament and safety, had not spells
And black enchantments, some magician's art,
Armed thee or charmed thee strong, which thou from heaven
Feignedst at thy birth was given thee in thy hair,
Where strength can least abide, though all thy hairs

1170

προς ταύτ', έασoν ευπρεπών σκήψιν λόγων
έρκος τις ημίν στενόπορον χωριζέτω,
όπου βλέπων, μάλλον δ' όπου φεύγειν έχων
ήκιστα κερδάναις άν είτα φαίδιμον
πώληκα και θώρακα και χαλκήλατον
χιτώνα κνημιδάς τε και βραχιόνων
πρόβλημα χειρίδάς τε και πελώριον
έγχoς τo θ' επτάβοιον εύπηκτον σάκος
λάβοις άν αυτός δρύϊνον αντισχων ξύλον
πατάγω σιδηρούν σοι διαρρήξω λόφον,
κρατός μάταιον έρυμα, και Γάθης πόθον,
όσον γ' αν εξή διατελεϊν πνέοντά σε,
και σφόδρ' ένήσω" τούτο δ' ουκ έσται ποτέ,
α δράν έμελλες εν Γάθη σε γαυριάν.

ΗΡΑΦΑΣ.
ουκ αν συ τήνδε την αγακλειτην στολήν,
την και φερίστους ασφαλεί παντευχία
συχνόν κεκοσμηκυίαν, υβρίζειν έτλης,
ει μη σ' επωδαίς και κακοίς μαγεύμασι
γόης εθώρηξ'· ως δε σου μαθείν πάρα,
γέρας τόδ' έσχες γενόμενος θεόσδoτον,
κόμαις ένοικούν, αίς σθένους μέτεστι δη

[ocr errors]

Were bristles ranged like those that ridge the back

Of chafed wild boars, or ruffled porcupines.

SAMSON.

1140

I know no spells, use no forbidden arts;
My trust is in the living God, who gave me
At my nativity this strength, diffused
No less through all my sinews, joints, and bones,
Than thine, while I preserved these locks unshorn,
The pledge of my unviolated vow.
For proof hereof, if Dagon be thy God,

Go to his temple, invocate his aid

With solemnest devotion, spread before him
How highly it concerns his glory now
To frustrate and dissolve these magic spells,

Which I to be the power of Israel's God

1150

[ocr errors]

Avow, and challenge Dagon to the test,
Offering to combat thee his champion bold,

With the utmost of his godhead seconded :

Then thou shalt see, or rather to thy sorrow

1190

ήκιστα πάντων, ουδ' αν εί τριχών στίχας έχoις οίανπερ δειράδ', ώς αν εμμανής ύστριξ τις, ή και κάπρος ηγριωμένος.

ΣΑΜΨΩΝ. ου μοι μαγεύματ, ού τις άρρητος τέχνης εγώ τον αείζωον αιδούμαι Θεόν, ος ξύμφυτόν μοι "δωκε το σθένος τόδε, ουδ' ήσσον, ή το σον, δι' οστέων ραφάς άρθρων τε νεύρα διαχυθεν, ταύτην έως έσωσ' έθειραν, ωνπερ όρκον ώμοσα πίστιν βεβαίαν" σοι μεν ούν πορευτέον προς τον Δάγωνος, ει γέ σοι Δάγων θεός, όπως ελέγξεις τούτο, σεμναϊσιν λιταίς αρωγόν επικαλών σφε, κάκτείνας μακράν ως κάρτα δεί νιν δν κλέος τηρείν τανύν, λύοντ' επωδές τάσδε κάπωθούμενον. αι δ' ουκ επωδαι, του δε πατρώου Θεού τούργoν τo και Δάγωνος αντειπόντος αν δείξαιμι, τόν τ' αντίπαλον, ον προείλετο, σε, θεόν έχοντα παντελή παραστάτην, ίσοις αγώσιν ανταμιλλάσθαι καλώ. ιδείν γαρ, ή κλαίων αν αισθέσθαι γ' έχους,

1200

« ՆախորդըՇարունակել »