Page images
PDF
EPUB

Θεόν φιλουσι την πόλιν τ' απεμπολάν. 1530
τρίτοι δε, ταστείόν τε προύχοντες πολύ
το τευγενές, τόν τ' εχθρόν ου φοβούμενοι
τον νυν καταστραφέντα μη βλάπτειν έτι,
απηγόρευον τη πρόσω τιμωρία
γενναίον ηγήσαντο και καλόν τόδε,
εφ' ώ τε λύτρα λαμβάνειν τιν' είκότα.
έα κραυγή διαρραγέντ' άν ουρανόν λέγοις.

ΧΟΡΟΣ.
δηλοι γάρ αναβοώντες οι ξυνηγμένοι,
ανόμματον δεθέντα τον δεινόν πάλαι
δρώντες, ή σθένους τι θαυμαστών τέκμαρ. 1540

ΜΑΝΩΣ.
χαίρων αν, εί και πάνθ' όσ' έν κλήρω πάρα
ρίψαι με δει, τελούμ' άν, ώστ' ελευθερούν
τον παίδα των γάρ φυλετών πενέστατος
ζην αντί πλούτου μάλλον αν προειλόμην,
ή τόνδ' εν αθλίαισι διατελεϊν πέδαις.
τάδ' ουν, εκών γάρ πάντ' άν έστερημένος
τα πατρόθεν τυχόντα, διασώσας γέ νιν,
στέρξαιμ', ανάγκης τήσδε μοι 'πικειμένης,
εμοί δέδοκται, μηδ' άτερθ' αυτού μoλείν.

[ocr errors]

1490

And quit. Not wanting him, I shall want nothing.

CHORUS.
Fathers are wont to lay up for their sons,
Thou for thy son art bent to lay out all;
Sons wont to nurse their parents in old age,
Thou in old age car'st how to nurse thy son,
Made older than thy age through eyesight lost.

MANOAH.
It shall be my delight to tend his eyes,
And view him sitting in the house, ennobied
With all those high exploits by him achieved,
And on his shoulders waving down those locks,
That of a nation armed the strength contained.
And I persuade me, God had not permitted
His strength again to grow up with his hair,
Garrisoned round about him like a camp
Of faithful soldiery, were not his purpose
To use him further yet in some great service;
Not to sit idle, with so great a gift
Useless, and thence ridiculous, about him.
And since his strength with eyesight was not lost,
God will restore him eyesight to his strength.

CHORUS.
Thy hopes are not ill-founded, nor seem vain,

1500

.

αυτου παρόντος, ουδενός με δει ποτε. 1550

ΧΟΡΟΣ. υπέρ γε τέκνων πατέρα δεί προμηθίας, συ δ' αντί του σου πάντ' αν αποβαλείν θέλους παίδες φιλουσι τούς σφε θρέψαντας τρέφειν, σοι δ' ή πρόνοια πως τον υιόν αν τρέφους, των σων υπερσχόντ', όμμάτων φθορά, χρόνων.

ΜΑΝΩΣ. έμοί γάρ όμμάτων μεν ασμένω μάλα τούτων μελήσει, και τρέφειν καθήμενον οίκοι, μεγαυχεί θ' ών δέδρακαγάλματι πρέποντα, κυμαίνουσαν ώμοισιν τρίχα θαμβούντι, την εθνών ποθ' είρξασαν μένος. 156ο και δη πέπεισμαι μήποτ' άν στέρξαι Θεόν τόνδ' αύθις ισχύοντα συν κομών τροφή των αντί πιστής κράτα πέρι τεταγμένων φρουράς, έν άλλοις εί γε μη κλεινούς τε νιν διακονεϊν έσωσεν ουδ' αργον γέρας οιμαι νιν κλάζοντα και νωθρόν τρέφειν. ως δ' ου ξυνεκπεσόντος οφθαλμοίς σθένους, είη ξυναναλαβείν νιν οφθαλμούς σθένει.

ΧΟΡΟΣ. ευ δήτ' έoικας ούτ' άρ' ελπίδων μάτην

1510

Of his delivery, and thy joy thereon
Conceived, agreeable to a father's love,
In both which we, as next, participate.

MANOAH.
I know your friendly minds, and—0, what noise !
Mercy of Heaven, what hideous noise was that!
Horribly loud, unlike the former shout.

CHORUS.
Noise call you it? or universal groan,
As if the whole inhabitation perished !
Blood, death, and deathful deeds, are in that noise.
Ruin, destruction at the utmost point.

MANOAH.
Of ruin indeed methought I heard the noise.
O it continues, they have slain my son.

CHORUS.
Thy son is rather slaying them; that outcry
From slaughter of one foe could not ascend.

MANOAH.
Some dismal accident it needs must be.
What shall we do, stay here or run and see?

CHORUS.
Best keep together here, lest, running thither

1520

τούτων έχεσθαι, την θ' ομόσπορον χαραν 1570 καλώς έδειξας, ως φιλόστοργος πατήρ. των δ' ημίν αμφοίν, οία δευτέροις, μέτα.

ΜΑΝΩΣ. αλλ' ευμενείς μεν όντας εύ γ επίσταμαιτί δαί; τίν' εισήκουσα, προς Θεού, κτύπον; λαμπρός μέν ήν και φοβερός, οδος ου το πρίν.

ΧΟΡΟΣ. κτύπον μεν ούν, μάλλον δε πάγκοινόν τινα στόνον, διαφθαρέντος ως όλου γένους εν αιματωπό και πολυκτόνο φόνο αύτως κατ' άκρας, αυτόπρεμνόλωλότων.

ΜΑΝΩΣ. όλωλότων γαρ ώς, ψόφου κατησθόμην. 15 8o παπαϊ: τον υιόν, ου λήγουσι γαρ, κατέκτανον.

ΧΟΡΟΣ. μάλλόν γ' υπ' αυτού κατθανόντας αν λέγοις. ενός γαρ ουκ αν ήν ποθ' η δεινή βοή.

ΜΑΝΩΣ. οικτρόν τι συμβέβηκεν, εύδηλον τόδε. ούκουν εκείσε, του βλέπειν, δραμεϊν χρεών;

ΧΟΡΟΣ. ούκ, αλλά τάνθάδ' άσφαλέστερ', ας εκεί

M

« ՆախորդըՇարունակել »