Page images
PDF
EPUB

τον νούν τ' ανορθούν, ώστε τακριβή λέγειν.

ΜΑΝΩΣ. αλλ' άμβαλών έκαστα, το ξύμπαν φράσον.

ΑΓΓΕΛΟΣ. Γάζην έτ' ουσαν, τους δε Γαζίτας λέγω ξυνολωλότας τους πάντας εν βραχεί χρόνο.

ΜΑΝΩΣ. άλγεινά γ', άλλ' ου τοίσιν Εβραίους τάδε άλγιστα, την εχθρών τιν' εκπέρσαι πόλιν.

ΑΓΓΕΛΟΣ. περίσσαν ήν τάντεύθεν αρκείτω τόδε.

ΜΑΝΩΣ. τίνος δε τούργον;

ΑΓΓΕΛΟΣ.
τουδ' ος εκπέφυκε σού.

ΜΑΝΩΣ.
σχεδόν χαρά μοι, διάδοχος λύπης, πάρα.

ΑΓΓΕΛΟΣ. Μάνως, μάλ' άκων αν διηγοίμην τάχος ο και χρονισθεν κάρτ' άωρον έρχεται και γάρ γεραια προσβολαίς κακαγγέλους βλάψαιμ' άν ώτα, διατόρω κνίσας φόβω,

1630

MANOAH.
Suspense in news is torture, speak them out.

MESSENGER.

Take then the worst in brief, Samson is dead.

1570

MANOAH.

The worst indeed! Oh, all my hopes defeated
To free him hence! but Death who sets all free
Hath paid his ransom now and full discharge.
What windy joy this day had I conceived,
Hopeful of his delivery, which now proves
Abortive, as the first-born bloom of spring
Nipt with the lagging rear of winter's frost !
Yet, ere I give the reins to grief, say first
How died he; death to life is crown or shame.
All by him fell, thou sayest; by whom fell he? 1580
What glorious hand gave Samson his death's wound ?

MESSENGER.
Unwounded of his enemies he fell,

MANOAH.
Wearied with slaughter then, or how? explain.

MESSENGER,

By his own hands.

ΜΑΝΩΣ. φρενών σπαραγμός τούτο τασαφές φράσον.

ΑΓΓΕΛΟΣ. ξυνελών λέγω τάλγιστα παις τέθνηκ' ο σός.

ΜΑΝΩΣ. ευ δή λέγεις άλγιστα φρούδον οίχεται το μοι δοκηθεν, ως ελευθερούντί νιν. θάνατος δε, πάντων ος κακών απαλλαγή, 1640 και τόνδ' όλως ερρύσαθ' ων δ' ανειλόμην ανεμωλίων γεννήματελπίδων νέα απήλθεν έκβολ', ως το χείμ', οπισθόπουν, πάχνη τα πρωτόλεια των μηνών δάκνει. πρίν δ' υπερέχειν μ' άλγούντα, σήμηνον το πώς. θάνατος βροτοίσιν αισχος ή κύδος φέρει. τίς τον κτανόντα πάντας, ως συ φης, κτανών και τις εύχεται Σάμψωνα καιρίαν βαλών;

ΑΓΓΕΛΟΣ. εχθρών άθικτον ίσθι νιν τεθνηκότα.

ΜΑΝΩΣ. φόνοισιν εκκεκμηκότ, η ποίο τρόπο; 1650

ΑΓΓΕΛΟΣ. φήμαυτόχειρα νιν θανείν.

MANOAH.

Self-violence? what cause Brought him so soon at variance with himself Among his foes?

MESSENGER.

Inevitable cause,
At once both to destroy and be destroyed.
The edifice, where all were met to see him,
Upon their heads and on his own he pulled.

MANOAH.
Oh, lastly over-strong against thyself !

1590
A dreadful way thou tookest to thy revenge.
More than enough we know; but while things yet
Are in confusion, give us, if thou canst,
Eye-witness of what first or last was done,
Relation more particular and distinct.

MESSENGER. Occasions drew me early to this city, And, as the gates I entered with sun-rise, The morning trumpets festival proclaimed, Through each high street. Little I had dispatched, When all abroad was rumoured that this day 1600 Samson should be brought forth, to shew the people Proof of his mighty strength in feats and games.

ΜΑΝΩΣ.

αυτοκτόνος πως ήν, έν εχθρούς αυτός έχθιστος φανείς;

ΑΓΓΕΛΟΣ. θνήσκων γαρ έθανάτωσεν, ουδ' άλυξις ήν. το δώμα πάσιν εις θέαν ήθροισμένους αυτό τ' έφείλκυσ', εγκατασκήπτων ομού.

ΜΑΝΩΣ. αυτός το σαυτού πημα το σθένει λαβών δεινόν τιν' είλου, φεύ, τρόπον τιμωρίας. ημίν δε, καίπερ καταμαθούσι και λίαν, συ ταύτα, πάντων τώνδ' άταυτόπτης γεγώς, σκεθρώς διηγού, πριν καταστήναι πόλιν.

ΑΓΓΕΛΟΣ. έγωγε ταύτας, όρθριος μολών, πύλας έτυχον εσελθών εν δε τώδ' εωθινή έδειξ' εορτήν κατά μέσην σάλπιγξ πόλιν. κάμοι τα πράγματούτι προύκοψεν πολύ, πρίν δημόθρουν με πάντοθεν κιχεϊν φάτιν ως σήμερον Σάμψωνα μέλλοιεν, σθένος δείξοντα παμμέγιστον έξάγειν τάχα, αγώνας αθλήσοντα, πάνδημον θέαν.

1660

« ՆախորդըՇարունակել »