Page images
PDF
EPUB

640

εξανθούντα πυώδεσι φλυκταίνεις πυρετού, ζέσαντ'

ανίατα σέσηπεν έλκη

σφακέλω κελαίνω α δε καλχαίνω, σίνος εν ψυχα μέγα κεντρομανές, το μάλιστ' αυτάς ευαίσθητον δεινά διασπά,

και καταμύσσει φρένας οιστρογόνους,

καύματεγείρανθ', οίς αν επωδας ου πάρεχοι ποτών ευμενές, ού φυτά

κηλητήρια, βουνών τ' αύραι χιονωδών. ύπνος βλεφάρων φρούδος απέστη, και νηπενθές θανάτου δώρον

μόνον αυταρκες

παπαι, παπαι, κάρτα δύσελπις, και φρέν' άθυμών επτοιήθην θεομισης,

ος ή το πάλαι του Σεμνού, οιά τις ευφιλόπαις έθρεψε τέκνον,

65ο

[blocks in formation]

But now hath cast me off, as never known,

And to those cruel enemies,

Whom I by his appointment had provoked,

Left me all helpless, with the irreparable loss

Of sight, reserved alive to be repeated

The subject of their cruelty or scorn.

Nor am I in the list of them that hope;

Hopeless are all my evils, all remediless.

This one prayer yet remains, might I be heard,

No long petition, speedy death,

650

The close of all my miseries, and the balm.

66ο

ωσει τηλύγετος γεγώς,
δις θεόθεν κηρυχθέντ'
άνων μαντεύματα.

υφ' ου προη-
-γητού, φρενός εγκρατής,

ήβας ές τέλος ακόμαν,
θνατου το έργον υπερδραμών

ηρίστευσ' επί βαρβάρους.
απερριμμένον αυ τα νύν

έχθoδoπόν τ' εα,
αυτός έμ' ός μάχαν κελεύσε,

ζωγρηθέντ', άλαόν τ' ιδείν,

ων ουκ άν τις άκος φέρου, σκοπόν τοϊσδ' έβρεώς τε κάπασ

-συτέρων όνειδών. ουδ' ες εκείνους έστι τελεϊν μοι, τους ευέλπιδας, ου γαρ έτ' ελπίδες, ούτις ανιών, φεύ, θεραπεία, πλην τόδε δώρον Θεού πάρα μέτριον, ως δε τόδ' ώφελον ευχαϊσι λαβείν,

τέρμ' οδύναισιν, θάνατος, μηχαρ ταχύπομπον.

670 CHORUS.

Many are the sayings of the wise,
In ancient and in modern books inrolled,
Extolling patience as the truest fortitude;
And to the bearing well of all calamities,
All chances incident to man's frail life,
Consolatories writ
With studied argument, and much persuasion sought,
Lenient of grief and anxious thought.
But with the afflicted in his pangs their sound 660
Little prevails, or rather seems a tune
Harsh, and of dissonant mood from his complaint:
Unless he feel within
Some source of consolation from above,
Secret refreshings, that repair his strength,
And fainting spirits uphold.

God of our fathers, what is man?
That thou toward him with hand so various-
Or might I say contrarious ?-
Temperest thy providence through his short course : 670
Not evenly, as thou rulest
The angelic orders and inferior creatures mute,

ΧΟΡΟΣ.

ή μάλα πολλά σοφαϊς ένα κείμενα ρήματα βίβλοις,

νύν έν τε τω πάλαι χρόνο, άθλον αριστείας τους τλασιπόνoισιν έδωκεν

εστίν δ' όσα δεινά βροτοίσιν, όσσάμενηνόν έχει μερόπων γένος

680 εξαντλεϊν, επί τοϊσδε γεγραμμέναι

εισίν επωδαι, σαίνοντ' εύθετ' έπη, όλοών θέλγητρα μεριμνών. δυστάνω δ', άλύρου τρόπον αρμονίας παραμούσου,

μάταιος οίχεται ψόφος εκ τούτων ο δ' έναυλον έχων θεόθεν μείλικτρον,

κρυπταν αρετάς τιν' αφορμαν και παλίνoρσον ενήκε φρεσίν μένος. ή, Πατρώϊε, ποικιλοβούλου κάξυμβλήτου

690 χειρος επήσθετο σας γένος ανθρώπων ταχύποτμον"

ουχ ομαλόν, ως μακάρων χορού
ή νηπίων, άναξ, βοτών αλόγων, μέδεις:

ουδέ λέγοιμαν
τόνδ' αδιάκριτον όχλον αλητών

« ՆախորդըՇարունակել »