Page images
PDF
EPUB

640

[ocr errors]

εξανθούντα πυώδεσι φλυκταίνεις πυρετού, ζέσαντ' ανίατα σέσηπεν έλκη

σφακέλω κελαίνω" α δε καλχαίνω, σίνος εν ψυχά μέγα κεντρομανές, το μάλιστ' αύτάς ευαίσθητον δεινά διασπά,

και καταμύσσει φρένας οιστρογόνους,

καύματεγείρανθ', οίς αν επωδας ου πάρεχοι ποτών ευμενές, ού φυτά

κηλητήρια, βουνών τ' αύραι χιονωδών. ύπνος βλεφάρων φρούδος απέστη, και νηπενθές θανάτου δώρον

μόνον αυταρκες

παπαι, παπαι, κάρτα δύσελπις, και φρέν' άθυμών επτοιήθην θεομισης,

ος ή το πάλαι του Σεμνού, οιά τις ευφιλόπαις έθρεψε τέκνον,

65ο

[blocks in formation]

But now hath cast me off, as never known,

And to those cruel enemies,

Whom I by his appointment had provoked,

Left me all helpless, with the irreparable loss

Of sight, reserved alive to be repeated

The subject of their cruelty or scorn.

Nor am I in the list of them that hope;

Hopeless are all my evils, all remediless.

This one prayer yet remains, might I be heard,

No long petition, speedy death,

650

The close of all my miseries, and the balm.

660

ωσεί τηλύγετος γεγώς,
δις θεόθεν κηρυχθέντ'
άνων μαντεύματα.

υφ' ου προη-
-γητού, φρενός εγκρατής,

ήβας ές τέλος ακόμαν, θνατου το έργον υπερδραμών

ηρίστευσ' επί βαρβάρους.
απερριμμένον αυ τα νύν

έχθoδoπόν τ' εα,
αυτός έμ' ός μάχαν κελεύσε,

ζωγρηθέντ', αλαόν τ' ιδεϊν,

ων ουκ άν τις άκος φέρου, σκοπόν τοϊσδ' ίβρεώς τε κάπασ

-συτέρων όνειδών. ουδ' ες εκείνους έστι τελεϊν μοι, τους ευέλπιδας, ου γαρ έτ' ελπίδες, ούτις ανιών, φεύ, θεραπεία, πλην τόδε δώρον Θεού πάρα μέτριον, ως δε τόδ' ώφελον ευχαϊσι λαβείν,

τέρμοδύναισιν, θάνατος, μηχαρ ταχύπομπον.

670

CHORUS.

Many are the sayings of the wise,
In ancient and in modern books inrolled,
Extolling patience as the truest fortitude ;
And to the bearing well of all calamities,
All chances incident to man's frail life,
Consolatories writ
With studied argument, and much persuasion sought,
Lenient of grief and anxious thought.
But with the afflicted in his pangs their sound 660
Little prevails, or rather seems a tune
Harsh, and of dissonant mood from his complaint;
Unless he feel within
Some source of consolation from above,
Secret refreshings, that repair his strength,
And fainting spirits uphold.

God of qur fathers, what is man?
That thou toward him with hand sọ various—
Or might I say contrarious ?
Temperest thy providence through his short course; 670
Not evenly, as thou rulest
The angelic orders and inferior creatures mute,

ΧΟΡΟΣ.

[ocr errors]

ή μάλα πολλά σοφαϊς ένα κείμενα ρήματα βίβλοις,

νύν έν τε τω πάλαι χρόνω, άθλον αριστείας τους τλασιπόνoισιν έδωκεν

εστίν δ' όσα δεινά βροτοίσιν; όσσάμενηνόν έχει μερόπων γένος

680 εξαντλεϊν, επί τοϊσδε γεγραμμέναι

εισίν επωδαι, σαίνοντ' εύθετ' έπη, όλοών θέλγητρα μεριμνών. δυστάνω δ', αλύρου τρόπον αρμονίας παραμούσου,

μάταιος οίχεται ψόφος εκ τούτων ο δ' έναυλον έχων θεόθεν μείλικτρον,

κρυπταν αρετάς τιν' αφορμάν και παλίνoρσον ενήκε φρεσίν μένος. ή, Πατρώϊε, ποικιλοβούλου κάξυμβλήτου

690 χειρός έπήσθετο σας γένος ανθρώπων ταχύποτμον"

ουχ ομαλόν, ως μακάρων χορού
ή νηπίων, άναξ, βοτών αλόγων, μέδεις:

ουδέ λέγοιμαν
τόνδ' αδιάκριτον όχλον αλητων

« ՆախորդըՇարունակել »