Page images
PDF
EPUB

850

έρως μέν έσθ' ο τόνδε κυρώσας λόγον,
εί και παρ' άλλοις αλογίαν όφλισκάνει.
έρως μεν άκων πόλλ' απείργασται κακά,
αεί δ' αθώος έν βροτοίσιν εκρίθη.
μή νυν σιδηρόφρων τε κάκαμπτος μένει,
οιές τ' άρ' ούτις άλλος, εν ρώμης λόγω
άθελκτος ίσθι, μηδ', αριστεύων σθένος,
οργής απηνούς άθλον έν θνητοίς λάβης.

ΣΑΜΨΩΝ.
αυτήν μεν ήδ' η φαρμακίς, πυκνό δόλω,
έμως αληθώς κερτομουσ', εμέμψατο.
κακόν φρονούσα, κου μεταλλαγείσα νούν,
ήκεις τεκμήριον δε και γαρ αυτός ή,
πικρόν τόδ', αψευδές δε, λοιδορείς εμέ,
ο πρώτος εις εμαυτόν αδικίας τύπος
τόσης προδείξας, πριν σε τολμήσαι ποτε,
όσον μεν ουν έμοιγε συγγνώμης λαχεϊν
της μωρίας έξεστι, σής πανουργίας
έχoις άν έξ εμού δε κατ' έμαυτού δίκας
ορθάς ορώσα κάπαραιτήτους νόμους,
& νύν ματεύεις, πρόφασιν ως θηρωμένη,
τάχ' άν μεθείης" των φρενών άρρωστίαν

860

[blocks in formation]

With God or man will gain thee no remission.

But love constrained thee ;-call it furious rage

To satisfy thy lust; love seeks to have love.

My love how could'st thou hope, who tookest the way

To raise in me inexpiable hate,

Knowing, as needs I must, by thee betrayed?

840

In vain thou striv'st to cover shame with shame,

Or by evasions thy crime uncoverest more.

DALILA.

Since thou determinest weakness for no plea
In man or woman, though to thy own condemning,
Hear what assaults I had, what snares besides,
What sieges girt me round, ere I consented;

870

σκήψιν προτείνεις, ουδ' έγωγή αρνήσομαι,
το μη σθένειν γε τοϊσι δελεάζουσί σε
χρύσω Φιλιστίνoισιν αντέχειν τότε
οις εί τιν' ήν φεύγοντα νικήσαι λόγοις,
τίς δήποθ ιερόσυλος ή πατροκτόνος,
προδότης τίς, αινόλεκτρος ή μιαίφονος,
επί τοισίδ' ουκ άμεμπτος και ασθενεί γε πας
δς αν πονηρός ή σε δ' ούποτ' αν Θεός
ή θνητός απολύσειε τοιούτων χάριν.
αλλ' ουδ' έρωτος τούτ' έδρας ήσσημένη,
οίστρηλατουμένη δε λαγνείας μένει.
έρωτέρως γαρ ανταμοιβών άρνυται,
ου γ' ούτιν ελπίδ' είχες, η σαυτής κάτα
τείνασα δυσκάθαρτον εξ εμού στύγος
προς σου γάρ ήδη δεινόν ήπατημένος.
αυτή μέν ήλως ή θέλουσ' υπεκφυγείν,
αίσχει ματαίω προσβαλούσαίσχος πάνω

ΔΗΛΙΛΗ.
έπει συ, καίπερ σαυτόν αιτιώμενος,
γυναιξίν ανδράσιν τ' απεννέπεις τάδε,
φαίην αν οίας εμβολάς τε και δόλων
τέχνας περιβληθείσα, πολιορκουμένων

[merged small][ocr errors][merged small]

Which might have awed the best resolved of men,
The constantest, to have yielded without blame.
It was not gold, as to my charge thou layest,
That wrought with me. Thou knowest the magistrates
And princes of my country came in person, 851
Solicited, commanded, threatened, urged,
Adjured by all the bonds of civil duty
And of religion ; pressed how just it was,
How honourable, how glorious, to entrap
A common enemy, who had destroyed
Such numbers of our nation; and the priest
Was not behind, but ever at my ear,
Preaching how meritorious with the gods
It would be to ensnare an irreligious

860
Dishonourer of Dagon. What had I
To oppose against such powerful arguments ?
Only my love of thee held long debate,
And combated in silence all these reasons
With hard contest. At length that grounded maxim,
So rife and celebrated in the mouths
Of wisest men, that to the public good
Private respects must yield, with grave authority
Took full possession of me and prevailed;
Virtue, as I thought, truth, duty, so enjoining.

870

δίκην, απείπον, οίσιν αυθάδης μάλα ενέδωκεν άν τις, αψεγώς φοβούμενος χρύσου γαρ ουκ ήν έργον, ώς με διέβαλες τους δ' εν τέλει κάτοισθα, πρωτάρχους πόλεως, αυτούς μ' απειλαϊς εντολαις τε και λιταίς 890 επικαλέσαντας, προς νόμου τε δημίου του τ' εκ θεών σθένοντος, ως μάλ' ευπρεπώς πεσούτο, καλλίσταισιν άγρευτός πάγαις, και των πολιτών μυρίους αποκτανών. ουδ' υστερείν έδοξαν οι τους θεούς πέρι, θρυλoύντες ως εύνοιαν έκ γε δαιμόνων κτήσοιτο πάς τις ξυλλαβών τον δυσσεβώς Δάγωνατιμάσαντα τοιούτοις μεν ούν τίς ή λογισμούς ανταγωνιστής εγώ; έρως υπέρ σου χρόνιος αντιστας μόνος 900 στερρόν σιωπών άθλον αθλεύειν έτλη. τέλος, το περιβόητον έκ σοφωτάτων κηρυχθέν ανδρών ρήμα και παλαίφατον, ΚΡΑΤΕΙΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ, των φρενών εδέσποσεν: αιδώς γαρ ήν, και πίστις, ως δοκείν γ' εμοί, αρετή τε σεμνότιμος, οίς ήπειγόμην.

« ՆախորդըՇարունակել »