Pieter Bruegel the Elder

Գրքի շապիկի երեսը
Thames & Hudson, 1970 - 161 էջ
0 Գրախոսություններ

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - misteraitch - LibraryThing

What the title says. The graphic works of both artists are fully reproduced, in some cases with additional life-sized details. Lavalleye provides introductory texts for each artist, as well as an annotated catalogue of the works in question. Read full review

Բովանդակություն

PIETER BRUEGEL THE ELDER by Wolfgang Stechow
13
B1ograph1cal Outl1ne 49
14
landscape w1th THe parable OF the sower Timkin Art Gallery San Diego California
52
Հեղինակային իրավունք

32 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ