Facsimile of the Charter of the United Nations, Statute of the International Court of Justice, and Interim Arrangements: In Five Languages, Signed at the United Nations Conference on International Organization, San Francisco, California, June 26, 1945

Գրքի շապիկի երեսը
U.S. Government Printing Office, 1945 - 230 էջ

Բովանդակություն

Բաժին 1
1
Բաժին 2
Բաժին 3
1
Բաժին 4
1
Բաժին 5
Բաժին 6
Բաժին 7
Բաժին 8
Բաժին 9
Բաժին 10
Բաժին 11
Բաժին 12

Այլ խմբագրություններ - View all

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ