A Compilation of the Messages and Papers of the Presidents, 1789-1897: William Henry Harrison, March 4, to April 4, 1841 ; John Tyler, April 4, 1841, to March 4, 1845 ; James K. Polk, 1845-1849

Գրքի շապիկի երեսը
1896

Այլ խմբագրություններ - View all

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ