Literary Theory at Work: Three Texts

Գրքի շապիկի երեսը
Douglas Tallack
Rowman & Littlefield, 1987 - 218 էջ
PMThis is a sequel to the successful ^IModern Literary Theory by Jefferson and Robey (Barnes & Noble). While the latter concentrates on expounding theory without embarking on its application, Tallack and his Critical Theory group take three literary texts and show how different literary theories can be used in practice in the analysis of real texts. The three texts are^R In the Cage by Henry James, St Mawr by D. H. Lawrence, and Heart of Darkness by Joseph Conrad. The branches of theory applied to them are Structuralism (Narrative Theory and Character Theory), Psychoanalytic Theory, Feminism, Linguistics, and Reader Response Theory, Deconstruction and Marxis

From inside the book

Բովանդակություն

Structuralism I Narratology
9
Structuralism II Character Theory
29
Marxism and Form
49
Feminism I Sexual Politics
67
Psychoanalytic Theory
89
Dialogics
115
Feminism II Reading as a Woman
135
Deconstruction
159
Marxism and Ideology
181
NOTES
201
Index
212
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ