Page images
PDF
EPUB

δεύρ' ήλθεθ' αδρών έν ποδωκεία μελών, τον υιόν είπατ' ει πάρεστιν ενθάδε,

ΧΟΡΟΣ. οίος μέν ήν, θαυμαστός, έν τύχης ακμή, τoιόσδε τη νύν έστ' ιδείν κακουχία,

350

ΜΑΝΩΣ. φεύ της έλεινής τουδ', ανική του το πρίν, φθοράς· όδ' ουν ο περιβόητος, ον πάλαι εχθροί παρ' αυτούς περιπολούντα πανταχού υπεξέφευγον ως θεούς ισόρροπον; σμερδνώ μόνος δ' άντείχεν ευτάκτη στρατώ, αντί στρατού γαρ αυτός ήν τούτον δε νύν και δειλός ελθών εν διαστάσει δορός κατεργάσαιτ' άν· ου γαρ ανθρώπων σθένει ουδείς πεποιθώς ίκετο σκοπόν ποτε πάντη γάρ έστι δολοπλόκου ψεύδους πλέα βρότεια πράγματ: έρχεται συχνόν κακά αυτών μάτην ών ηύξάμεσθ' επηβόλοις. εγώ μέν ήτουν τον Θεόν παίδων σποράν, άτεκνίαν γαρ ως όνειδος ώόμην τυχών δ', έδοξα πάσιν όλβιώτατος:

36ο

360

Who would be now a father in my stead?
Oh, wherefore did God grant me my request,
And as a blessing with such pomp adorned ?
Why are his gifts desirable, to tempt
Our earnest prayers, then, given with solemn hand
As graces, draw a scorpion's tail behind ?
For this did the Angel twice descend ? for this
Ordained thy nurture holy? as of a plant
Select and sacred, glorious for a while,
The miracle of men; then in an hour
Ensnared, assaulted, overcome, led bound,
Thy foes' derision, captive, poor, and blind,
Into a dungeon thrust, to work with slaves.
Alas! methinks whom God hath chosen once
To worthiest deeds, if he through frailty err,
He should not so o'erwhelm, and as a thrall
Subject him to so foul indignities;
Be it but for honour's sake of former deeds.

370

SAMSON.

Appoint not heavenly disposition, father.
Nothing of all these evils hath befallen me

370

νύν τούδε τάνδρός τήνδε την παιδουργίαν
εκων τίς άν ποτ' αντιδέξασθαι θέλοι;
ως ώφελον δε μήποτ' εκ Θεού τόδε
δώροις αγαστον άφθόνους ειληφέναι:
σπουδή μέν ώπασ', ων ενήκ' όξυν πόθον
λαβόντα δ', οία σκορπίου κέντρον, δάκνει:
τουδ' ούνεκ' ήξιώσαθ' άγγελος Θεού
και δις κατελθεϊν, εκκρίτους θ' οιον φυτούς
έθη καθιέρωσε σοι τα παιδικά,
όθεν τέθηλας ημίν εις βραχύν χρόνον
θαυμαστός ανδρών είτα κάν βαια ροπή
δόλοισιν αιχμάλωτον, εχθροίσιν γέλων
οι κατεπάλαισαν σ', όμματ' έστερημένον
δούλόν τε, πάντων τ' απορία, θητών μέτα
πόνους ταλαιπωρούντα, τοιουτόν σ' ορώ.
άλλ' όν γ' επ' άκροις εξέλεξέργοις Θεός,
εί και βρότειον έπαθεν, αικία τόση
πρόρριζoν ουκ έδει νιν αισχίστη πεσείν,
κλέους γ' έκατι των πάρος πεπραγμένων.

ΣΑΜΨΩΝ.
μη τακ Θεού τυχόντα μέμψασθαι, πάτερ.
ούκ έστιν ουδέν ταισίδ' εν δύαις έμοι

380 But justly; I myself have brought them on,

Sole author I, sole cause.

If aught seem vile,

As vile hath been my folly, who have profaned

The mystery of God, given me under pledge

Of vow,

and have betrayed it to a woman,

A Canaanite, my faithless enemy.

380

This well I knew, nor was at all surprised,
But warned by oft experience. Did not she

Of Timna first betray me ? and reveal

The secret wrested from me in her highth

Of nuptial love professed, carrying it straight
To them who had corrupted her, my spies

And rivals? In this other was there found

More faith, who also in her prime of love,

Spousal embraces, vitiated with gold,

Though offered only, by the scent conceived

390

Her spurious first-born, treason against me?
Thrice she assayed, with flattering prayers and sighs

And amorous reproaches, to win from me

390

μη κακουργών μόνος εμηχανησάμην, αυτόσσυτον πημ', ενδίκω παθήματι. τί δ' αισχρoν, ει μη τούκ Θεού δοθέν σθένος εφ' ώτε κρυπτον ασφαλώς σώζειν αεί, ρίψαι διαφθείραντ', αβελτέρω φρενί ; παρ' ου προδόντος έμαθε βάρβαρος γυνή, εχθρόξενόν μοι κάπατήλιον κάρα. ουδ' ήν απροσδόκητα, πρoυσήμαινε γάρ τα πολλά πριν πραχθέντα" τοιούτον πάλαι έτλη το Τίμνης θρέμμα, πρώταρχος δόλων. η γαρ τα κρυπτά παρατεθέντ', έρωτεπει έψεύσατ' αινόλεκτρος, εν σμικρό χρόνο τους ανταγωνισταίς τε και σκοπούς εμού, αυτήν παρεκτρέψασιν, άρπάσασά μου μετέδωκεν ουδ' άμεμπτος ητέρα δοκεί, ή κάν απαρχαϊς ευφιλών νυμφευμάτων πρωτόσπορόν τι κύμα, δυσγενές τέκος, αύρας πνοαισι παρανόμως εγείνατο, φενακίσασά μ' αργυρώνητος μάτην, δώρον προτεινάντων γαρ ουκ εδέξατο. τρίς μου, λιταίς σαίνουσα και πολλά στίνα πλάσασ' έρωτα, τον μάλ' άρρητον λόγον

400

« ՆախորդըՇարունակել »