Page images
PDF
EPUB

ZU DEMOSTHENES.

Demosth. vom Frieden (5) § 8 καίτοι τοῦτό γ ̓ ὑμᾶς οἶμαι νῦν ἅπαντας ᾐσθῆσθαι ὅτι τὴν τότ ̓ ἄφιξιν εἰς τοὺς πολεμίους ἐποιήσαθ ̓ ὑπὲρ τοῦ τἀκεῖ χρήματ ̓ ὀφειλόμενα, ὡς ἔφη, κομίσας δεῦρο λειτουργεῖν· καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ πλείστῳ χρησάμενος, ὡς δεινὸν εἴ τις ἐγκαλεῖ τοῖς ἐκεῖθεν ἐνθάδε τὰς εὐπορίας ἄγουσιν, ἐπειδὴ διὰ τὴν εἰρήνην ἀδείας ἔτυχεν, ἣν ἐνθάδ ̓ ἐκέκτητ ̓ οὐσίαν φανεράν, ταύτην ἐξαργυρίσας, πρὸς ἐκεῖνον ἀπάγων οἴχεται (Νεοπτόλεμος ὁ ὑποκριτής). Statt ἐποιήσατο, was in S fehlt, setzte Tournier χρησάμενος und E. Muller hat diese Conjectur empfohlen. Aber die Unerklärlichkeit bleibt, dass die Nicht übereinstimmung dessen was Neoptolemos that mit dem was er sagte (ὡς ἔφη) nicht ausdrücklich von Demosthenes hervorgehoben würde und das ganze Gewicht des Gedankens οἶμαι νῦν ἅπαντας ἐσθῆσθαι auf ὅτι ἀπάγων οἴχεTa fiele, aber nicht auf den Widerspruch zwischen seinem Reden und Thun. Dass die Athener sein Weggehen bemerkt hatten, bedurfte weder der Bezeichnung durch odhodai noch eines οἶμαι. Es ist eben nicht blos ἐποιήσατο nach πολεμίους ausgefallen, sondern (οὐκ) ἐποιήσατο.

§ 15. 16 (οἱ Θηβαῖοι) ἴσασιν ἀκριβῶς ὅτι εἰ γενήσεται πόλεμος πρὸς ὑμᾶς αὐτοῖς, τὰ μὲν κακὰ πάνθ ̓ ἕξουσιν αὐτοί, τοῖς δ ̓ ἀγαθοῖς ἐφεδρεύων ἕτερος καθεδεῖται. οὔκουν πρόοιντ ̓ ἂν αὑτοὺς εἰς τοῦτο, μὴ κοινῆς τῆς ἀρχῆς καὶ τῆς αἰτίας οὔσης τοῦ πολέμου. οὐδέ γ ̓ εἰ πάλιν πρὸς τοὺς Θηβαίους πολεμήσαιμεν δι ̓ Ὠρωπὸν ἤ τι τῶν τοιούτων, οὐδὲν ἂν ἡμᾶς παθεῖν ἡγοῦμαι· καὶ γὰρ ἡμῖν κἀκείνοις τοὺς βοηθοῦντας ἂν οἶμαι, εἰς τὴν οἰκείαν εἴ τις ἐμβάλοι, βοηθεῖν, οὐ συνεπιστρατεύσειν οὐδετέροις. Der Satz mit γάρ gehört zu beiden Gliedern; οὐδετέροις zeigt, dass der Gegensatz in den Personen εἰ γενήσεται πόλεμος πρὸς ὑμᾶς αὐτοῖς und εἰ πρὸς τοὺς Θηβαίους πολεμήσαι μεν (entsprechend $ 14 m.) nicht blos ein formaler ist, und dass nicht in beiden Fällen derselbe Gedanke im Nachsatz stehen kann wir Athener werden keinen Schaden davon haben'. Vielmehr verlangt der Sinn wenn jene einen Krieg mit uns anfangen, so werden sie nur dann auf einen Erfolg zu rechnen haben, wenn κοινὴ ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ αἰτία; ist diese Bedingung nicht erfullt, so

würden sie von etwaigen Erfolgen nichts haben, denn Philipp würde sie ihnen sofort wieder entreifsen, weil niemand sie in diesem Besitze zu schützen die Waffen ergreifen würde: wenn wir aber um einer speciell athenischen Angelegenheit willen die Thebaner mit Krieg überzögen, würden wir auch auf keine Unterstützung von Seiten der (allfälligen) Bundesgenossen zu rechnen haben (14 Ε.) — also nicht οὐδὲν ἂν ἡμᾶς παθεῖν ἡγοῦμαι, sondern so würde es uns ebenso gehen, οὐδὲν ἂν ἀλλ ̓ ἡμᾶς παθεῖν ἡγοῦμαι.

[blocks in formation]

REGISTER.

Abfassungszeit der Responsa des Scae- | Arrianos (Anab. I 11 3) 226 ff.; Tak-

vola 142 f.

Abkürzungen, griech. im fragm. ma-

them. Bob. 423 ff.

Aelians Taktik 427

Vergleichung mit Asklepiodot und
Arrian 431 ff.
Abfassungszeit 444 ff.

tika, Ueberlieferung derselben
427 ff.; Vergleichung mit Askle-
piodot und Aelian 433 ff.; Stil und
Sprachgebrauch 439 ff.; Abfas-
sungszeit 441 ff.

Asklepiodots Taktik 427; Vergleichung
mit Aelian 431; mit Arrian 432

Auctionen, römische 91 ff.

Alexander des Grofsen Armee 226 ff. Asoάwr 147
Amélie-les-Bains, Fund von 268
Andokides (1 21; 44) 182 f. (1 139;

3 34; 4 12; 15) 183; [Andokides]
κατ' Αλκιβιάδου 198

Ap. Annius Atilius Bradua (cos. 160) 9
Anonymus de Incredibilibus 150-151

Auctionsquittungen, römische 102 ff.
132 ff.

Avienus Phaenomena 152-160
avitum (et patritum) 123 f.

Anonymus Valesianus (§ 79) 382 ff. | ßaoikeis, Augusti 10 ff.

Antimachos von Kolophon 357
Anthusa, Name für Rom 143 f.
Antiphon (14; 21; 5 85; 6 26) 182
Verhältniss zu Thukydides 335
Antoninus Liberalis, zur Textkritik der

Verwandlungen desselben 306 ff.
Randschriften im Palatinus 314 ff.
Apollodoros χρονικά 327 359
Apollodoros von Pergamon 332 367
argentarius 94 ff.

Bradua s. Ti. Claudius B. Atticus
Bruchrechnung, römische 130 f.

L. Caecilius Jucundus in Pompeji 88 ff.
Caecilius von Kaleakte 332
M. Calidius der Redner 367
centesima argentariae stipulationis

101

centesima auctionum 93
Charisius (p. 214 P) 399 f.

Aristophanes (?), Fragment desselben chirographum 105

207 ff.

Aristoteles (poet. c. 2 1448 a 15; rhe-

tor. 3 8 1409 a 1) 192; (meteorol.
1 p. 353 a 27 ff.) 411

Cicero (pro P. Sestio 31 68) 300
(pro Sulla 24 68; 26 74) 301
(pro Cn. Plancio 12 29) 301
(Philippica I 10 24) 301 f. (2 17

42) 302; de oratore 332; Brutus Fragmentum mathematicum Bobiense

367; (de nat. deor. 3 84) 516
Claudianus (in Olybrii et Probini cons.
1 ss.) 305 (in Rufin. 1 49) 305;
zur Handschrift B 503 ff.

422 ff.

Fund von Procolitia 257 ff.
Φυρνήσιος Φυρρινήσιος 5

Ti. Claudius Bradua Atticus, Sohn des Gallus s. Cornelius

Herodes Atticus 9

Gemeindequittungen, römische 116 ff.

P. Clodius Thrasea [Paetus] (Consul l'évŋ, den Ausgaben der Classiker vor-

gesetzt 341

56) 128
coactor argentarius oder exactionum Germanicus, Scholien (zu S. 70) 19 ff.

94 f.

Consuln, eponyme statt der fungieren-
den der J. 55-60 127 ff.
Cornelius Gallus 308

Cugerni und Cuberni 262 f. 272

Demosthenes (adv. Lept. p. 452 9 Weil)
478 f. (in.; § 25) 479 (Mid. 66;
71; 81) 480 (de fals. leg. 37)
480 f. (93; 103; 173; 197; 255)
481 (256; 266; 273; 279; 281)
482 (308) 482 f. (309; 312; 313;
336) 483 (de cor. 72; 107) 483
(149; 151; 178; 182) 484 (227)
484 f. (242; 258; 262; 280; 291)
485 (de pace 8) 519 (15-16)
519 f.

Didymos 342 ff.

Dinarchos (2 22; 3 9) 184

Dio Chrysostomos Reden 184-187
Diodoros (XVII 9) 230 ff.
Dionysius περὶ μιμήσεως 5110.
L. Duvius Avitus, Consul 56 129

Elpinike 339

Ennius 253 f. 399; s. auch Festus,
Nonius, Charisius, Macrobius

Ephebeninschriften 1 ff.
Epigramm des Diogenes 6
εὔφηβος = εὐέφηβος 11.

Euripides, bei Archelaos 358
Eutropius, Ausgaben von A. Schoon-
hoven und E. Vinetus 395 f.

Falterona, Fund von 268
Festus (p. 352 25) 399

C. Fonteius (Consul des Jahres 58) 129

515

Geta, Freund des Statius 517 f.
Gräker, Graeci, Grai 409 ff.

Hadrian, Verfasser einer Taktik 449 ff.
466

Handschriften des Plato 161 ff.
Heraklitos de Incredibilibus 148-150
Herodes Atticus, sein Sohn Bradua

Atticus 9
Herodian Kaisergesch. (VIII 3, 7) 150
Herodotos, Legende über ihn 331
Hesiodos (Theog. 770) 392
Hesychius xvλλaívei xáto 392
Hierokles Philogelos 188
Homer (Od. XVII 301) 391 f. (I. 4
338 ss.) 393 ff.
Horatius (od. II 13, 33) 392; (ep. ad

Pisones v. 93 ss.) 189; (serm. I
6 126) 501; Handschriften 501 f.
idoía auf attischen Gräbern 351

ixgiov auf dem Grabe des Thukydi-
des? 350

Inschriften, griechische: C. I. G. 270
1 ff.; Philistor III S. 62 nr. 2
6 f.; I 427 7; C. I. A. I 376 345;
III 52 8; 753 8 f.; Philist. I p.
518 nr. 6 9f.; Pittakis Ephem.
302 13 ff.; aus Athen (49ývalov
S. 313) 368 ff.; des Pythion 494;
att. Vertragsurkunde von Ol. 89, 4
472 ff.; der Hipparete 340
lateinische pompeianische Quit-
tungstafeln 88 ff. 132 ff.; lex me-
talli Vipascensis 101; aus Pro-
colitia 261 ff.

:

Johannes Damascenus Κανόνες 395

Isaeos (1 38; 2 2) 184

Paetus s. Clodius

Panaitios der Stoiker 341

Isokrates (12, 179; 255; 15 83; 16 Parthenios 146-147; Randschriften

14) 183 (21 6) 184

Julian (Misopogon) 145 f.

Kimon 340 f.

des Palatinus 308 ff.

Paulus Diaconus und die Origo gentis

Romanae 401 ff.

Pausanias der Perieget 345 f.

Komikerfragment, griechisches 207 ff.; Perikles, der samische Epitaphios 365

508 511

Komödie, die mittlere attische 357

perscribere, perscriptio (Quittung) 111
Phaeax 203 f.

Philistos sicilische Geschichte 328

Landolfus Sagax, historia Romana Philochoros 353 f.

387 ff.

legi, kaiserliche Unterschrift 6
Libanios (ep. 143) 207 ff.; (1 376 15
Reiske) 255; (p. 218; 219; 220;
221) 500; Kepákov xai 'Aqıoro-
φῶντος ἀντιλογίαι 217 1.
Livius (42, 5 4. 41 7) 194 f.
Lucanus (7 828 f.) 304

Lucian (de Astrologia) 151; (Alex. 49)
192

Macrobius (Sat. 6 2 p. 511 Jan.) 400
Makedonische Könige vor Archelaos 360
Marmor Parium (I 10 Müll.) 411 f.
Martialis ( 25 s.) 304 f.
Mauricius, Verf. einer Taktik? 455
Meilensteine, römische 489
Melanippides der Dithyrambiker 356
Menander, Fragment 511
Modius s. Varro

Municipalverfassung, römische 125 f.
Münzen, römische aus England 259 ff.

Naevius s. Nonius

Nonius (p. 456 25) 193; (p. 91) 399
Nonnos, handschriftliche Ueberlieferung

der Dionysiaka 273 ff.; (cod.
Laurentianus) 286 ff.

Origo gentis Romanae 401 ff.
Ostrakismos, der letzte 198 ff.
ὦτα καταβάλλειν 392 513

Ovidius (ep. 15 [16] 221 s. [117 Riese])

303 (16 [17] 253 ss.) 303 f.
ὀξέως 215

Philodemos, περὶ θανάτου δ ́ 223 f.;

508

Philostratos (Her. p. 289 Kayser) 392
Pindaros zweite nemeische Ode 342
Plato (de re publ. 6 p. 486 d) 195 f.
(p. 490 b 3 p. 416 a) 196
Handschriften 514

zu den Leges 161 ff. (cod. Pari-
sinus A, Vossianus, Vaticanus L)
162 ff. (codices Marciani 184,
186, 189) 170 ff.

Kritische Grundlagen der Republik
173 ff.; 514

Platon, der Komiker 202 357
Plautus (Trin. v. 103) 195
Plutarchs Moralia 147 f. 187 f.
Plutarch, über den letzten Ostrakis-
mos 199 ff.; Leben des Thuky-
dides 340 ff.

Polemon von Ilion 344
Schrift desselben περὶ ὁμονύμων ?

347

Polybios (3 88 8) 509 f.
Polystratos περὶ ἀλόγου καταφρονή-
σεως 510 f.

Pompeji, Fund von Wachstafeln 88 ff.;
Vectigalien 116 ff.

Präfectur in Municipien 125 f.
Praxiphanes περὶ ἱστορίας (bei Mar-
kellinos) 353

Procolitia, Fund von 257 ff.

Prokopios (Anecd. p. 28) 382 f.
Pythion in Athen 494 ff.

Quittungstafeln, pompejanische 88 ff.

« ՆախորդըՇարունակել »